« Tagasi

Sakussaare küla Nõmme maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Sakussaare küla Nõmme maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 27.06.2018 kell 11.00 Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 II korruse saalis.

 

Planeeringuala suurus koos piirneva tänavamaaga on 13,9 ha. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Planeeringu eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Nõmme maaüksus kuueks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigused ja hoonestusalad, hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste võimalikud asukohad ning avalikule teele juurdepääsuteede võimalikud asukohad.

 

 

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka SIIN