23.07.18

Üldiselt

Hajaasustuses on võimalik lähtuvalt metsaseaduse § 41 lg 14 kohaselt metsateatiseta puid raiuda kuni 20 tm kinnisasja kohta aastas ja selleks eraldi luba ei pea taotlema. Üle 20 tm raiete puhul, metsaseaduse § 3 tähenduses metsamaal, tuleb esitada Keskkonnaametile metsateatis.

Samuti juhime tähelepanu, et raieid tuleb Keskkonnaametiga kooskõlastada, kui raie teostatakse veekaitsevööndis, looduskaitsealustes parkides ja Lahemaa rahvuspargi Mõisaparkide piiranguvööndis. 

 

Puude raiumist tiheasustusaladel reguleerivad kohalike omavalitsuste õigusaktid.

Puude raiumisest endise Vihula valla territooriumil

Üksikpuude raiet endise Vihula valla territooriumil tiheasustusaladel reguleerib Vihula Vallavolikogu 11.12.2014 vastuvõetud määruses nr 23 "Raieloa andmise tingimused ja kord" kehtestatud kord, mis on leitav Riigiteatajast [https://www.riigiteataja.ee/akt/418122014014].

Pane tähele, et endise Vihula valla territooriumil on vajalik Vallavalitsuse raieluba üksikpuude raieks üksnes tiheasustusaladel, milleks on Käsmu, Võsu ja Vergi kompaktse hoonestusega alad. Samuti kehtib endisel Vihula Valla territooriumil tiheasustusaladel raierahu, mis kestab 1. maist kuni 30. septembrini.

Üksikpuu raieks tuleb esitada Vallavalitsusele raieloa taotlus, mis on leitav aadressil: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4181/2201/4014/VihulaVVK_11122014_m23_Vorm1.pdf#.

 

Puude raiumisest endise Haljala valla territooriumil

Üksikpuude raiet endise Haljala valla territooriumil tiheasustusaladel reguleerib Haljala Vallavolikogu 17.08.2010 vastuvõetud määruses nr 18 "Raiemäärus" kehtestatud kord, mis on leitav Riigiteatajast [https://www.riigiteataja.ee/akt/412062013019].

Pane tähele, et endise Haljala valla territooriumil on vajalik Vallavalitsuse raieluba üksikpuude raieks üksnes tiheasustusaladel, milleks on Aaspere, Haljala ja Essu kompaktse hoonestusega alad.

Üksikpuu raieks tuleb esitada Vallavalitsusele raieloa taotlus, mis on leitav aadressil: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4120/6201/3019/Raieloa%20taotlus.pdf#.

 
Toimetaja: KULDAR PÄRN