Hea Haljala valla veebilehe külastaja! 2017. aasta sügisel toimunud haldusreformi käigus liitusid Haljala vald ja Vihula vald, moodustades Haljala valla. Haljala valla veebileht täieneb jooksvalt ja hakkab täielikult toimima lähikuude jooksul. Kui te ei leia uue valla veebileheküljelt vajalikku infot, palume seda otsida oma endise omavalitsuse kodulehelt:
Vihula vald - http://www.vihula.ee
Haljala vald - http://haljala.kovtp.ee

Uudised ja teated

« Tagasi

Haljala Vallavalitsus ootab ideid kaasava eelarve rakendamiseks

Mida veel võiksime ära teha sellel aastal Haljala vallas? Ootame ettepanekuid kaasava eelarve rakendamiseks. Eelarve suurus on tänavu 10 000 eurot.

Arvesse lähevad vallaga seotud avalikku hüve pakkuvad objektid,  millest ei teki ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve rakendamise eesmärgiks on viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.

Hindamisel arvestatakse kasusaajate hulka, mõju avalikule ruumile, originaalsust, kogukonna kaasamist ja koostöö soosimist.

Teoks tehakse rahvalt enim hääli saanud ettepanek või ettepanekud, kui nende realiseerimine mahub kaasava eelarve summa piiresse.

ETTEPANEKU ESITAMINE: Ettepaneku esitamise vorm

Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane isik. Ettepanekud esitatakse vallavalitsusele ajavahemikul 11. -27. mai 2018 paberkandjal aadressil Mere 6, 45501 Võsu alevik või Rakvere mnt 3, 45301 Haljala alevik või e-postiga aadressile haljala@haljala.ee

 

Ettepanek peab sisaldama:

  1. esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
  2. kirjeldust, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Haljala valla jaoks;
  3. sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu, ürituse korral hinnangulist sihtrühma suurust või eeldatavat osalejate arvu.
  4. hinnangulist maksumust;
  5. muud olulist infot (teostamise eeldatavat ajakava ja kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

ETTEPANEKUTE HINDAMINE:

Ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse ametnikest koosnev komisjon järgmiste kriteeriumite alusel:

 1) esitatud ettepaneku originaalsus;

 2) esitatud ettepaneku realiseerimisest kasu saajate hulk;

 3) esitatud ettepaneku teostatavus (ettepanek peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul ja teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele).

Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse muuhulgas valla veebilehel ja facebooki-i lehel ning pannakse rahvahääletusele.

HÄÄLETAMINE: toimub 01.juuni – 10.juuni 2018

Hääletada saab vähemalt 16-aastane Haljala valla elanik. Hääletada saab paberkandjal vallamajas ja valla raamatukogudes, (esitades isikut tõendava dokumendi) ning elektrooniliselt ID kaardiga Haljala valla kodulehel.

Hääletamise tulemused ja realiseerimisele kuuluv(ad) ettepanek(ud) avaldatakse muuhulgas valla infolehes „Haljala Valla Sõnumid", valla veebilehel ja valla facebooki lehel.

ETTEPANEKU TEOSTAMINE

Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud ettepanekut, mille maksumus kokku ei ületa 10 000 eurot. Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab vallavalitsus.

Haljala Vallavolikogu võttis 20.10.2015.a vastu määruse nr 45 "Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves"


Statistika

Rahvaarv: 4390 (01.01.2018)
Pindala: 550,14 km²
Suurim asula: Haljala (1045)
Koole: 2
Lasteaedu: 1 ja 3 lasteaiarühma Võsu Koolis
Külasid: 72 küla ja 2 alevikku