12.06.18

Võsu „Merisiili detailplaneeringu" avalik väljapanek ja arutelu

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 49 vastuvõetud Võsu „Merisiili detailplaneeringu" avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.06.2018 kuni 14.07.2018 Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 16.07.2018 kell 11.00 vallamajas, II korruse saalis.

Planeeringualaks on Võsu alevikus katastriüksused Lootuse tn 2 (92201:001:0029), Mere tn 14 (92201:001:1450), Mere tn 10/12 (92201:001:0022), Mere tn 8 (92201:001:0018) ja osaliselt katastriüksused Mere tn 8a (92201:001:0053), Mere tn 6 (92201:001:1270) ning Mere tn 6b (92201:001:0052). Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuste ümberkruntimine väiksemateks elamukruntideks, sh Mere tn äärsete maaüksuste puhul täiendava ärifunktsiooni võimaldamine, ehitusõiguse määramine ja teiste planeerimisseaduses ettenähtud ülesannete lahendamine.

Toimetaja: KATRIN KIVI

Võsu aleviku „Merisiili DP“

9.08.18

Vihula Vallavolikogu 11.02.2016 otsusega nr 101 algatati valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine Võsu alevikus
Lootuse tn 2 maaüksusele (92201:001:0029),
Mere tn 14 maaüksusele (92201:001:1450),
Mere tn 10/12 maaüksusele (92201:001:0022),
Mere tn 8 maaüksusele (92201:001:0018),
Mere tn 8a maaüksusele (92201:001:0053),
Mere tn 6 maaüksusele (92201:001:1270),
Mere tn 6a maaüksusele (92201:001:0051),
Mere tn 6b maaüksusele (92201:001:0052).

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualas olevate maaüksuste ümberkruntimine väiksemateks elamukruntideks, sh Mere tänava äärsete maaüksuste puhul ka täiendava ärifunktsiooni võimaldamine, ehitusõiguse määramine ja teiste seaduses ettenähtud ülesannete lahendamine.

Vihula Vallavolikogu 12.01.2017 otsusega nr 160 on muudetud planeeringuala.  Planeeringualast eemaldati Mere tn 6a maaüksus (92201:001:0051), Mere tn 6b maaüksus (92201:001:0052) ning osaliselt Mere tn 8a maaüksus (92201:001:0053).

Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 otsus nr 49 Võsu aleviku Merisiili detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Põhijoonis
Tehnovõrgud
Seletuskiri

Toimetaja: KATRIN KIVI