Algatatud detailplaneeringud

11.04.22

Eisma küla Nõmmemaage

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 26.05.2021 korraldusega nr 255 algatati Haljala vallas Eisma külas Nõmmemaage maaüksuse (registriosa nr 5337450, katastritunnus 88703:002:0017) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, Nõmmemaage maaüksuse kruntimine 4 (neljaks) eraldi krundiks, millest igaühe suurus vähemalt 2000 m2 , et rajada sinna tulevikus 4 (neli) suvilat-elumaja koos ühe abihoonega, kruntidele hoonestusõiguse määramine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahenduste näitamine ning potentsiaalsete kitsenduste ja servituutide vajaduste näitamine. Juurdepääs hoonestusalale on võimalik tagada maaüksusega piirnevalt külateelt, mis on mitme eraomaniku valduses. Algatatav detailplaneeringu koostamine on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala suurus on ca 9033 m2. Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetlemise käigus.

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 26.05.2021 korraldust nr 255 „Haljala vallas Eisma külas Nõmmemaage maaüksuse detailplaneeringu algatamine" muudeti Haljala Vallavalitsuse 07.07.2021 korraldusega nr 359.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Eisma küla Valteri

Vihula Vallavalitsuse 15.06.2016 korraldusega nr 247 algatati Eisma külas Valteri kinnistu (katastritunnus 88703:002:0005) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine, juurdepääsu tagamine. Planeeringuala suurus on ca 5,8 ha.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Haljala alevik Kooli tn 1a

Detailplaneering algatati Haljala Vallavolikogu 15.09.2020 otsusega nr 157.

Planeeringu eesmärgiks on määrata Kooli tn 1a krundile ehitusõigus korterelamu rajamiseks. Samuti hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Detailplaneering teeb Haljala valla üldplaneeringusse ettepaneku muuta Kooli tn 1a elamukrundi täisehitusprotsenti, mis on esialgse plaani kohaselt 35%. Üldplaneeringu kohaselt ei või elamukrundi täisehituse protsent olla üle 20% krundi pindalast.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Haljala alevik Rakvere mnt 22

Haljala aleviku Rakvere mnt 22 maaüksuse detailplaneering algatati Haljala Vallavalitsuse 03.02.2021 korraldusega nr 54.

Planeeringu eesmärgiks on maaüksusele täiendava hoonestusala määramine. Ehitustingimuste seadmine planeeritavatele hoonetele. Juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Karepa küla Metsatuka

Haljala Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel, et algatas 27.10.2021 korraldusega nr 567 Haljala vallas Karepa külas Metsatuka maaüksusel detailplaneeringu koostamise. Metsatuka maaüksus on sihtotstarbega 100% maatulundusmaa, kus looduslikku rohumaad on 2897 m2 , metsamaad 2016 m2 ja muud maad 105 m2 . Kogupindala on 5018 m2.

Antud maaüksus ja sellega piirnev Metsaniidu maaüksus on tekkinud varasema Metsarahu maaüksuse jagamise tulemusel, kus vallavalitsus nõustus jagamisega ilma detailplaneeringut koostamata ja selgitades omanikule, et tekkivate maaüksuste ehitusõiguse saamiseks võib olla vajalik detailplaneeringu koostamine. Karepa külas kehtib Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003 kehtestatud Vihula valla üldplaneering, mille kohaselt Metsatuka maaüksus jääb väärtuslikule alale.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine maaüksusele ühe elamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks, krundi sihtotstarbe muutmine. Tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine ning kitsenduste ja servituutide seadmine. Planeeringuga lahendatakse juurdepääs. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Vajalik koostada topo-geodeetiline uuring, planeeringu menetluse käigus võib selguda täpsem uuringute vajadus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Koolimäe küla Sepa

Koolimäe küla Sepa kinnistule (katastritunnus 88703:001:1730) on Vihula Vallavalitsuse 3. mai 2011 korraldusega nr 149 algatatud detailplaneeringu koostamine.

Planeeritava ala suurus on 2,49 ha. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine ja taristu lahendamine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Laane tee 4 ja 6

Käsmu külas Laane tee 4 (92201:014:1342) ja Laane tee 6 (92201:014:0077) maaüksustele algatati Vihula Vallavolikogu 24.11.2016 otsusega nr 153 valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on kalmistu laienduse lahendamine, krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, kinnistute katastripiiride muutmine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 46

Käsmu küla Neeme tee 46 kinnistule (katastritunnus 92201:014:0800, elamumaa, 0,25 ha) ja lähiümbrusele on algatatud Vihula Vallavalitsuse 17.09.2013 korraldusega nr 361 detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk: uute hoonete (elamu) ehitusõiguse ulatuse ja kinnistu jagamise võimaluse väljaselgitamine ning võimalusel ehitusõiguse määramine ja kinnistu kaheks jagamise lahendamine, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu sadam

Haljala Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 77 lg 6 alusel, et Haljala Vallavolikogu 29.06.2021 otsusega nr 185 algatati üldplaneeringut muutva Käsmu sadama detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Käsmu sadama detailplaneering hõlmab Käsmu küla Merekooli tn 5 (katastritunnus 92201:014:0108, pindala 1874 m2 ), Merekooli tn 5a (katastritunnus 19101:001:0128, pindala 244 m2 ) maaüksuseid, osaliselt Merekooli tänavat (katastritunnus 19101:001:0151), lähiümbrust ja merekallast. Planeeringuala suurus on 2,4 ha, millest maismaa ca 0,8 ha ja mereala ca 1,6 ha. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Neeme tee (Haljala- Käsmu tee) ja Merekooli tn kaudu. Planeeritavale alale jääb Merekooli tänav. Alale on võimalik läheneda ka mere poolt, kasutades rannas olemasolevaid paadisildu.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele, hoonetele ja taristule, kruntide moodustamine ja ümberkruntimine, sihtotstarbe muutmine ja määramine, sadamaakvatooriumi ettepaneku tegemine, kitsenduste, servituutide ja keskkonnakaitseliste ning muinsuskaitseliste tingimuste määramine, aadresside ja juurdepääsu määramine. Sadama arendamise vajadus tuleneb Käsmu külas sadamateenuse pakkumise arendamise vajadusest.

Otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Haljala vallamajas (Mere tn 6, Võsu alevik) ja Haljala teenuskeskuses (Rakvere mnt 3, Haljala alevik).

Haljala Vallavalitsus annab teada, et 21.09.2021 muutis Haljala Vallavolikogu otsusega nr 199 Haljala Vallavolikogu 29.06.2021 otsust nr 185 " Üldplaneeringut muutva Käsmu sadama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". Otsusele nr 185 lisatud planeeringuala ulatus oli arvestatud ekslikult väiksemana, mistõttu planeeringuala ulatust suurendatakse ja planeeringualasse arvestatakse osaliselt ka Merekooli tn 3 (katastritunnus 92201:014:0043) kinnistu (163 m2). Otsusega nr 199 täiendati planeeringu lähteseisukohti Rahandusministeeriumi ettepanekutega ning muudeti planeeringuala piire.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Lobi küla Vanahoone

Lobi küla Vanahoone maaüksusele (88703:001:1260; ca 0,9 ha) on algatatud Vihula vallavalitsuse 19. oktoobri 2010 korraldusega nr 436 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine, piirimuutuse ettepaneku tegemine, tehnovõrkude lahendamine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Mustoja küla Nurga

Nurga maaüksusele (88703:002:1030) Mustoja külas on algatatud Vihula Vallavalitsuse 09.01.2007 korraldusega nr 11 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, ehitusõiguse täpsustamine ja seadmine, kruntide juurdepääsude lahendamine, kujade määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Mustoja küla Uustalu

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 08.09.2021 korraldusega nr 459 algatati Haljala vallas Mustoja külas Uustalu maaüksuse (katastritunnus 88703:002:2060, registriosa nr 1049831) detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ulatuse ja maaüksuse jagamise võimaluse väljaselgitamine, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine. Seada kitsendused ja servituudid.

Mustoja külas kehtib Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003 kehtestatud Vihula valla üldplaneering. Algatatav detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Uustalu maaüksus asub Lahemaa rahvuspargis Lahemaa piiranguvööndis, Natura 2000 linnualal ja loodusalal, osaliselt ranna- või kalda piiranguvööndis. Detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab Natura 2000 võrgustiku alale mõju tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest (PlanS § 124 lg 6).

Täpsem uuringute vajadus selgub planeerimise käigus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Pedassaare küla Kamariku

Pedassaare külas Kamariku maaüksusele (katastritunnus 88703:001:0027) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 18.10.2016 korraldusega nr 383 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Sakussaare küla Nõmme

Sakussaare külas Nõmme maaüksusele (katastritunnus 88701:002:0621) on Vihula Vallavalitsuse 18.08.2016 korraldusega nr 315 algatatud detailplaneeringu koostamine  eesmärgiga kruntideks jaotamine, kruntide  ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toolse küla Kõrtsi, Niiduääre ja Kanarbiku

Haljala Vallavalitsus algatas 30.06.2021 korraldusega nr 340 Haljala vallas Toolse külas Kõrtsi, Niiduääre ja Kanarbiku maaüksuste detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kanarbiku maaüksuse jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Kanarbiku maaüksusest tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine, lõunapoolsele planeeritavale krundile ühe elamu ja kahe abihoone ehitamiseks (krundi suurus ca 13138 m2 ) ning põhjapoolsele krundile ühe suvila ehitamiseks (krundi suurus ca 11125 m2 ). Vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja vajalike servituutide seadmine. Vajadusel ranna või kalda ehituskeeluvööndi vähendamine, teeservituudi seadmine. Kõrtsi maaüksusel on olemas vana kõrtsi vundament, millele ehitusõigust ei taotleta, planeeritavad hooned jääksid ehituskeeluvööndist välja. Planeeringuala pindala on ca 4 ha. Maaüksuseid läbib olemasolev tee, servituudi seadmise küsimus lahendatakse detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toolse küla Lepatriinu ja Kivikadaka

Haljala Vallavalitsuse 01.09.2021 korraldusega nr 445 algatati Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Toolse külas Lepatriinu (katastritunnus 88703:003:0765, registriosa nr 791031, elamumaa 100%, pindala 14714 m2) ja Kivikadaka (katastritunnus 88703:003:0143, registriosa nr 790931, elamumaa 100%, pindala 6930 m2) kinnistutele detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu ala suurus on ca 2,3 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lepatriinu ja Kivikadaka kinnistutest moodustada kolm elamumaa sihtotstarbega krunti (suurustega 5302 m2, 10443 m2 ja 6207 m2). Määrata ehitusõigus, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukohad. Seada kitsendused ja servituudid. Vähendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit 58 m kuni 85 m korduva üleujutusega ala piirist. Ligipääs kruntidele on planeeritud Toolse linnuse teelt. Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas üldplaneeringuga. Võimalike uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toolse küla Suvila

Toolse küla Suvila kinnistule (katastritunnus 88703:003:0060) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 23.11.2011 korraldusega nr 600 detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk: ehitusõiguse täpsustamine ja vajadusel täiendava ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude, looduskaitseliste piirangute, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vainupea küla Härma kinnistu

Vainupea küla Härma kinnistule (katastritunnus 88703:002:0106) on algatatud vallavalitsuse 03.10.2012 korraldusega nr 951 detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärgid: kinnistu jagamine ja sihtotstarvete määramine, juurdepääsu lahendamine avalikult kasutatavalt teelt, ehitusõiguse määramine suvilatele ja abihoonetele, tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vainupea küla Metsaääre ja Kasteheina

Haljala Vallavalitsus teatab,  et algatas 17.11.2021 korraldusega nr 617 Haljala vallas Vainupea külas Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneeringu koostamise. Metsaääre maaüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa suurusega 2561 m2, Kasteheina maaüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa suurusega 2530 m2 . Vainupea külas kehtib Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003 kehtestatud Vihula valla üldplaneering, mille kohaselt nii Metsaääre kui ka Kasteheina maaüksused jäävad detailplaneeringu koostamise kohustusega, miljööväärtuslikule ja väärtuslikule alale.

Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuste liitmine üheks põllumajandusliku tootmisehitise maa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse määramine kuni nelja hoone ehitamiseks, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja vajalike servituutide seadmine. Juurdepääsu tee on planeeritud vastavalt Kasteheina maaüksuse 2014. aasta detailplaneeringule, st Kunda metskond 1 maaüksust läbivalt metsateelt. Detailplaneering vastab üldplaneeringule.
Vajalik koostada topo-geodeetiline uuring ja eelhinnang,  planeeringu menetluse käigus võib selguda täpsem uuringute vajadus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vergi küla Tüllikese

Vergi küla Tüllikese kinnistule (katastritunnus 88703:001:0212) ja lähiümbrusele on algatatud Vihula Vallavolikogu otsusega 21. mai 2015 nr 77 detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringu eesmärgiks on kinnistu ümberkruntimine, elamumaa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele, tee aluse maa liitmine Tihase tee teemaaga.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu aleviku keskväljak

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Lootuse tn 1

Võsu aleviku Lootuse tn 1 (katastritunnusega 92201:001:0054) on algatatud Haljala Vallavolikogu 18.06.2019 otsusega nr 105 kehtivat Vihula valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistu maakasutuse sihtotstarbe ärimaast elamumaaks, määrata kinnistutele hoonestusala ning ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete (kokku 3 hoonet) ehitamiseks ning tehnovõrkude rajamiseks.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Mere tn 3

Võsu aleviku Mere tn 3 kinnistule (katastritunnus 92201:001:1330) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 10.05.2011 korraldusega nr 159 detailplaneeringu (DP) koostamine.

DP eesmärk on ehitusõiguse määramine hooldekodu rajamiseks, taristu lahendamine, looduskaitseliste abinõude määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Mere tn 16

Võsu aleviku Mere tn 16 maaüksusele (katastritunnus 92201:001:0012) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 27.12.2011 korraldusega nr 686 detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk: ehitusõiguse määramine ärihoonele ja elamule, maa sihtotstarbe osaline muutmine ärimaast elamumaaks, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Metsa tn 27

Võsu aleviku Metsa tn 27 kinnistule (katastritunnus 92201:002:0590) ja lähiümbrusele on Vihula vallavalitsuse korraldusega nr 1072, 30.10.2012 algatatud detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus ca 0,63 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ühepereelamule ja abihoonetele, tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Spordi põik 3

Haljala Vallavalitsus algatas 06.10.2021 korraldusega nr 519 Haljala vallas Võsu alevikus Spordi põik 3 (katastritunnus 92201:003:0034, registriosa nr 4932831)   maaüksusel detailplaneeringu koostamise. Spordi põik 3 maaüksus on elamumaa 100%, pindalaga 1722 m2 , millest metsamaa 250 m2 , õuemaa 656 m2 , muu maa 816 m2 . Asub Lahemaa rahvuspargis Lahemaa piiranguvööndis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ühe elamu ja kuni kahe abihoonete ehitamiseks, lahendatakse juurdepääsuteed ja liikluskorraldus, seatakse haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitselised põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning seadusest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatused. Juurdepääs krundile on Spordi põik tänavalt. Detailplaneering vastab üldplaneeringule.

Võimalike uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Spordi tn 23

Võsu aleviku Spordi tn 23 kinnistule (katastritunnus 92201:003:0012) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 22.09.2015 korraldusega nr 358 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga maa sihtotstarbe muutmine, krundi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Sääste vkt 21

Võsu aleviku Sääse vkt 21 kinnistule (katastritunnus 92201:004:0016) on Vihula Vallavalitsuse 02.02.2016 korraldusega nr 46 algatatud detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on krundi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Võsu rand 2

Osale Võsu rand 2 maaüksusele (92201:001:0063) on algatatud Vihula Vallavolikogu 19.08.2015 otsusega nr 87 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala  runtideks jaotamine, krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

Nimetatud planeeringuga kavandatakse Võsule vee- ja vabaajakeskust. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 3 ha, mis hõlmab endast ala kinnistul asetsevast parklast kuni mere piirini. Kavas on jaotada Võsu Rand 2 kinnistu kaheks eraldi kinnistuks, millest ühele on ettenähtud nimetatud vee- ja vabaajakeskus, teine jääb endiselt Võsu Rand 2 kinnistuks ning säilib olemasolev olukord. Kindlasti ei näe planeering ette Võsul ranna sulgemist või elamumaa tekitamist.

Võsule vee- ja vabaajakeskuse rajamise eesmärk on eelkõige suvitusperioodi pikendamine. Lisaväärtusena elavdab antud kompleks kogu ümbruskonda, tekitades juurde uusi töökohti ning pakkudes kohalikele, suvitajatele ja turistidele võimalust nautida veemõnusid aprillist oktoobrini. Planeeringu eestvedajaks ja finantseerijaks on Vihula Vallavalitsus, kelle omandisse ka antud kompleks jääb.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toimetaja: KENT KERNER