Arengudokumentide uuendamine

7.09.23
Haljala Vallavolikogu kinnitas 18. oktoobril 2022 Haljala valla arengukava aastateks 2023-2038 ja eelarvestrateegia aastateks 2023-2026 (terviktekst).

 

 • Arengukava koostamisega kehtestati
  • valla arendamise eelistused,
  • strateegilised arengusuunad ja eesmärgid,
  • valla eelarvestrateegia 2023—2026 (raamarengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukavaga seotud strateegiline dokument).

 

 • Arengukava on aluseks
  • Haljala valla eelarvestrateegia ja eelarve koostamisel,
  • kohustuste võtmisel,
  • varaga tehingute tegemisel,
  • investeeringute kavandamisel ning
  • investeeringuteks toetuse taotlemisel.

 

Valla arengukavast lähtutakse valdkondlike ja Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste arengudokumentide koostamisel.

Arengukava vaadatakse üle kord aastas, et anda tagasisidet tehtule, seada uusi eesmärke ja kavandada edasisi tegevusi.

16. mai kuni 31. mai 2023 iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu sai anda tagasisidet, esitada ettepanekuid, avaldada mõtteid, teha kriitikat kehtivas arengukavas seatud eesmärkide ja nende täitmiseks kokkulepitud ülesannete ja tegevuste kohta.

Vallavalitsus ja volikogu majanduskomisjon lisasid saabunud ettepanekutele oma arvamuse, koond on avalikustatud siin.

Uuendatud arengukava on Haljala Vallavolikogu 22.08.2023 istungil esimesel lugemisel ning pärast seda saadetakse avalikustamisele.

 

 • Haljala valla arengukava 2023–2038 ja eelarvestrateegia 2024–2027 eelnõu
  • avalik väljapanek toimub 23. augustist kuni 7. septembrini 2023.
  • ettepanekute esitamise tähtaeg on 7. september 2023 kell 10.00.

 

 • Ettepanekuid saab esitada
  • kirjalikult vallavalitsuse e-posti aadressil haljala@haljala.ee  ja
  • avalikul arutelul 7. septembril 2023 kell 18.00 Haljala rahvamajas ja veebis, Microsoft Teams keskkonnas.

 

Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu ja lisadega saab tutvuda siin.
Toimetaja: KENT KERNER