Eisma küla Nõmmemaage DP

12.07.21

Haljala Vallavalitsuse 26.05.2021 korralduse nr 255 „Haljala vallas Eisma külas Nõmmemaage maaüksuse detailplaneeringu algatamine" muutmine

Haljala Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 26.05.2021 korraldust nr 255 „Haljala vallas Eisma külas Nõmmemaage maaüksuse detailplaneeringu algatamine" muudeti Haljala Vallavalitsuse 07.07.2021 korraldusega nr 359.

Korralduses nr 359 on muudetud korralduse nr 255 preambula teine lõige ja sõnastatud see järgnevalt: „Nõmmemaage maaüksus piirneb Tagakarjamaa (katastritunnus 88703:002:2550), Kunnari-Madise (katastritunnus 88703:002:2573), Urmase (katastritunnus 88701:001:0754), Maage (katastritunnus 88703:002:00169), Sõnajala vkt 1 (katastritunnus 88703:002:2250), Sõnajala vkt 9 (katastritunnus 88703:002:2240) kinnistutega ja paikneb hoonestatud kinnistute taga. Hetkel on maatükk kaetud võsa ja üksikute täismõõdus puudega, puud on plaanis säilitada. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, Nõmmemaage maaüksuse kruntimine 4 (neljaks) eraldi krundiks, millest igaühe suurus vähemalt 2000 m2 , et rajada sinna tulevikus 4 (neli) suvilat-elumaja koos ühe abihoonega, kruntidele hoonestusõiguse määramine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahenduste näitamine ning potentsiaalsete kitsenduste ja servituutide vajaduste näitamine. Juurdepääs hoonestusalale on võimalik tagada maaüksusega piirnevalt erateelt, mis lahendatakse servituudiga."

 

Täiendatud on korralduse nr 255 lisana olevat lähteseisukohta lausega "Juurdepääs hoonestusalale on võimalik tagada maaüksusega piirnevalt erateelt, mis lahendatakse servituudiga".

 

Haljala vallas Eisma külas Nõmmemaage maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 26.05.2021 korraldusega nr 255 algatati Haljala vallas Eisma külas Nõmmemaage maaüksuse (registriosa nr 5337450, katastritunnus 88703:002:0017) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, Nõmmemaage maaüksuse kruntimine 4 (neljaks) eraldi krundiks, millest igaühe suurus vähemalt 2000 m2 , et rajada sinna tulevikus 4 (neli) suvilat-elumaja koos ühe abihoonega, kruntidele hoonestusõiguse määramine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahenduste näitamine ning potentsiaalsete kitsenduste ja servituutide vajaduste näitamine. Juurdepääs hoonestusalale on võimalik tagada maaüksusega piirnevalt külateelt, mis on mitme eraomaniku valduses. Algatatav detailplaneeringu koostamine on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala suurus on ca 9033 m2. Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetlemise käigus.

 

Toimetaja: KENT KERNER