Eisma küla Valteri mü DP

22.12.17

Eisma küla Valteri kinnistule (katastritunnus 88703:002:0005) on Vihula Vallavalitsuse 15.06.2016.a korraldusega nr 247 algatatud detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala suurus on ca 5,8 ha. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja –rajatiste määramine, juurdepääsu tagamine.

asendiplaan

Toimetaja: MADIS TÄNAVA