Eisma, Sulevi DP

25.02.20

Haljala Vallavolikogu algatas 21.08.2019 otsusega nr 112 detailplaneeringu koostamise Eisma külas Sulevi (katastritunnusega 88703:002:0066), osaliselt Eisma sadama (katastritunnusega 88701:001:028) ja Eisma tee (katastritunnusega 88701:001:0956) maaüksustele. Planeering teeb ettepaneku kehtiva Vihula valla üldplaneeringu muutmiseks ranna- või kalda ehituskeeluvööndi vähendamise osas spordiväljaku rajamiseks vajalikus mahus nimetatud maaüksustel.

Planeeringuala illustreeriv eskiislahendus

Põhijoonis (muudetud 25.02.2020)

Seletuskiri (muudetud 25.02.2020)

Sihtotstarbed

Keskkonnamõjude eelhinnang

Esikiisi avaliku väljapaneku ja - arutelu protokoll ja tulemused

Keskkonnaameti seisukoht

Maanteeameti seisukoht

Toimetaja: KULDAR PÄRN