Eisma, Sulevi DP

7.01.20

Haljala Vallavolikogu algatas 21.08.2019 otsusega nr 112 detailplaneeringu koostamise Eisma külas Sulevi (katastritunnusega 88703:002:0066), osaliselt Eisma sadama (katastritunnusega 88701:001:028) ja Eisma tee (katastritunnusega 88701:001:0956) maaüksustele. Planeering teeb ettepaneku kehtiva Vihula valla üldplaneeringu muutmiseks ranna- või kalda ehituskeeluvööndi vähendamise osas spordiväljaku rajamiseks vajalikus mahus nimetatud maaüksustel.

Planeeringuala illustreeriv eskiislahendus

Seletuskiri  (muudetud 06.01.2020)

Põhijoonis (muudetud 06.01.2020)

Sihtotstarbed

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN