Altja küla Uus-Otsa mü DP

27.12.17

Altja küla Uus-Otsa maaüksusele (88703:001:2290; 0,25 ha) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 05.oktoobri 2010 korraldusega nr 426 detailplaneering.
Eesmärk on ehitusõiguse seadmine elamule ja abihoonetele.

 

DP on vastu võetud vallavalitsuse 10.05.2011 korraldusega nr 161.

DP on kehtestatud vallavolikogu 13.10.2011 otsusega nr 116.

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

DP elamu eskiis

Toimetaja: MADIS TÄNAVA