Eisma sadama DP

27.12.17

Eisma sadama maaüksusele (88703:002:2480) ja osaliselt Uuskõrtsi maaüksusele on algatatud Vihula Vallavalitsuse  22.juuni 2010 korraldusega nr 289 detailplaneeringu koostamine. Taotlejaks on OÜ PT Consols. 
Planeeringuala suurus on 3,1 ha. Planeering hõlmab Eisma sadama .
Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse saamine nii sadamarajatiste rajamiseks kui ka tugiteenuseid pakkuvate hoonete ehitamiseks; liikluskorralduse, tehnosüsteemide, keskkonnakaitse lahendamine, vajadusel kitsenduste ja piirangute seadmine; maaüksuste piiride muutmine (vt lisatud joonis) ning tootmismaa sihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks. 

Planeeringuala on tulenevalt valla üldplaneeringust sadam, keskkonnamõju strateegilist hindamist läbi viia vaja ei ole- üldplaneeringut ei muudeta. 

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 03.11.2011 otsusega nr 128.

DP joonis

DP tehnovõrgud

DP seletuskiri

DP illustratsioon

DP asendiplaan

Väljavõte Vihula valla üldplaneeringust

Toimetaja: MADIS TÄNAVA