Eisma küla Liivakünka mü DP

27.12.17

Eisma küla Liivakünka maaüksusele (88703:002:1331) on algatatud Vihula Vallavolikogu 12.05.2011 otsusega nr 102 üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu (DP) koostamine

DP eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamine, maaüksuse sihtotstarbe osaline muutmine elamumaast ärimaaks, ehitusõiguse seadmine turismitalu rajamiseks, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, looduskaitsealaste abinõude ning vajalike piirangute määramine.

 

DP on vastu võetud vallavalitsuse 11.10.2011 korraldusega nr 474.

DP on kehtestatud volikogu 08.12.2011 otsusega nr 135.

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

Väljavõte valla üldplaneeringust

Toimetaja: MADIS TÄNAVA