Eisma küla Liivamäe mü DP

16.12.19

Eisma küla Liivamäe kinnistule (88703:002:0722) on algatatud Vihula Vallavalitsuse korraldusega 04.november 2014 nr 433 detailplaneering. Kinnistu suurus on 0,56 ha, planeeringuga ei kavandata üldplaneeringu muutmist.

DP eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ning abihoonete rajamiseks. Planeeringu käigus lahendatakse liikluskorraldus, tehnovõrgud, määratakse kitsendused ja looduskaitselised piirangud.

asendiplaan
DP põhijoonis (03.12.2019)
DP seletuskiri (31.10.2019)
Elamu eskiis: vaade 1 ja vaade 2

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 11.12.2019 korraldusega nr 665.

Toimetaja: KULDAR PÄRN