Eisma, Sulevi DP

21.09.20

Haljala Vallavolikogu algatas 21.08.2019 otsusega nr 112 detailplaneeringu koostamise Eisma külas Sulevi (katastritunnusega 88703:002:0066), osaliselt Eisma sadama (katastritunnusega 88701:001:028) ja Eisma tee (katastritunnusega 88701:001:0956) maaüksustele. Planeering teeb ettepaneku kehtiva Vihula valla üldplaneeringu muutmiseks ranna- või kalda ehituskeeluvööndi vähendamise osas spordiväljaku rajamiseks vajalikus mahus nimetatud maaüksustel.

Detailplaneering võeti vastu ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine jäeti algatamata Haljala Vallavolikogu 28. jaanuar 2020 nr 133 otsusega.

Planeeringu materjalid (uuendatud 18.08.2020)

Planeeringuala ja kitsendused

Planeeringuala illustreeriv eskiislahendus

Põhijoonis (Uuendatud 20.05.2020)

Seletuskiri (Uuendatud 25.02.2020)

Sihtotstarbed

Keskkonnamõjude eelhinnang

Esikiisi avaliku väljapaneku ja - arutelu protokoll ja tulemused

Keskkonnaameti seisukoht

Maanteeameti seisukoht

Keskkonnaameti nõusolek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused

 

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavolikogu 15.09.2020 otsusega nr 156.

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN