Essu, Visuoja ja Madismäe DP

12.10.20

Haljala Vallavolikogu algatas 24.04.2019 otsusega nr 94 Essu küla Visuoja ja Madismäe detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on:

  • Haljala valla üldplaneeringu muutmine:
  • ehitusõiguse määramine noorkarjalauda  ja lägahoidla rajamiseks;
  • ehitusõiguse määramine tehnilise taristu rajamiseks;
  • ehitise olulisemate arhitektuur-ehituslike tingimuste seadmine;
  • juurdepääsude, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine;
  • haljastuse, heakorrastuse ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine;
  • muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine. 

Planeeringu materjalid:

Väljavõte üldplaneeringust

Seletuskiri

Põhijoonis

Illustratsioon

Olemasolev olukord

Sihtotstarbed ja kujad

Vaated planeeringualale

Keskkonnamõjude eelhinnang

Essu küla Visuoja ja Madismäe maaüksuste detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 05.08.2020-05.09.2020 ja valik arutelu 10.09.2020. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule ei esitatud.

Essu küla Visuoja ja Madismäe maaüksuste detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemus

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN