Hajaasustuse programm 2019

1.08.19
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019.
 
Toetatakse:
 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine (puurkaevud, veetrassid)
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine (reovee kohtkäitlusrajatised: kogumismahutid, biopuhastid, septikud, imbväljakud, trassid)
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
 
Programmi tingimused:
 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.
 • Projekti omafinanseering on vähemalt 33% projekti maksumusest ja maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot.
 
Lisainforamtsioon ja taotlusvormid on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt [https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm].
 
Haljala Vallavalitsuse 27.02.2019 korraldus nr 118  "Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja komisjoni moodustamine" on leitav KORRALDUS
 
Vallapoolne programmi kontaktisik on:
 
Kuldar Pärn, kuldar.parn@haljala.ee, 325 8643
 

Väljavõte Haljala Vallavalitsuse korraldusest "2019. Aasta Hajaasutusprogrammi toetuste määramine" on leitav: KORRALDUS

 

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN

Hajaasustuse programm 2018

1.08.19

Hajaasustuse programmi 2018 aasta taotluste esitamise periood on lõppenud. Kokku laekus 30 taotlust. Hindamiskomisjon teeb otsused hiljemalt augustis.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

Haljala Vallavalitsuse 5.04.2018 määrus nr 121  "Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja komisjoni moodustamine" on leitav KORRALDUS.

Väljavõte Haljala Vallavalitsuse korraldusest "2018. Aasta Hajaasutusprogrammi toetuste määramine" on leitav:

2018. aasta Hajaasustusprogrammist toetuste saajad

Toimetaja: KULDAR PÄRN