5.02.21

Haljala alevik, Rakvere mnt 22 maaüksuse detailplaneering 

 

Haljala alevik, Rakvere mnt 22 maaüksuse detailplaneering algatati Haljala Vallavalitsuse 3.02.2021 korraldusega nr 54.

Planeeringu eesmärgiks on maaüksusele täiendava hoonestusala määramine. Ehitustingimuste
seadmine planeeritavatele hoonetele. Juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine.

Planeeringu materjalid:
Toimetaja: KULDAR PÄRN