20.10.22

Alus- ja üldharidus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on mitmeid regulatsioone, millega on antud kooli pidajale mõni volitus, ülesanne või kohustus.

Munitsipaalkooli pidajaks on tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 1 lõikele 2 vald või linn. Kui ülesanne on antud kooli pidajale, peaks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel otsuseid tegema vallavolikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise delegeerida valla- või linnavalitsusele.

Kooli tegevuses ettetulevate olukordade tõhusaks ja kiireks lahendamiseks on vajalik ja mõistlik mõnel juhul volitusnorm anda vallavalitsusele. Küsimuste lahendamise delegeerimine on määrus, millega antakse teatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses toodud ülesanded vallavalitsuse pädevusse.

Küsimuste lahendamise delegeerimine

 

 

Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise kord

 

Haljala valla lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

 

 

Huviharidus ja huvitegevus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise määrad

Haljala valla huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2022-2023

Noorsootöö

Haljala valla noortevolikogu põhimäärus 

Toimetaja: KENT KERNER