Jäätmete liigiti sorteerimine

26.03.23

Euroopa Liit ja sealhulgas ka Eesti on võtnud eesmärgiks, et alates 2025. aastast tuleb korduskasutuseks ette valmistada ja ringlusse võtta vähemalt 55 protsenti kodumajapidamisest pärinevaid paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmeid ja võimaluse korral muudest allikatest pärinevaid samalaadseid jäätmeid. Alates aastast 2030 tuleb ringlusse võtta juba 60% olmejäätmetest ning 2035. aastast 65% olmejäätmetest. Selleks, et jäätmeid oleks võimalik maksimaalselt ringlusse võtta, tuleb need tekkekohas liigiti koguda. Jäätmetekke vältimiseks ja kasutatud asjade korduskasutusse suunamiseks tuleb luua võimalused kasutuskõlblike esemete äraandmiseks (Keskkonnaministeerium).

Haljala vald on valla elanikele taganud jäätmete liigiti üle andmise tekkekohalt: biolagunevad toidujäätmed ja segapakendijäätmed (s.h papp ja kartong), mitmes kohas on avalikud segapakendite kogumispunktid ja vallas on kaks jäätmejaama (vt Jäätmejaamad ja pakendikogumiskohad - Haljala vald), kuhu on võimalik tasuta viia erinevat liiki jäätmeid.

Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid (sulgudes jäätmekoodi number):

 1) paber ja kartong (20 01 01);

 2) plastid (20 01 39);

 3) metallid (20 01 40);

 4) klaas (20 01 02);

 5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);

 6) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);

 7) bioloogilised mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03);

 8) pakendid (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid (15 01 01), plastpakendid (15 01 02), puitpakendid (15 01 03), metallpakendid (15 01 04), komposiitpakendid (15 01 05), klaaspakendid (15 01 07), tekstiilpakendid (15 01 09) ja muud jäätmeseaduse §-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele vastavad pakendid;

 9) puit (20 01 38);

 10) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);

 11) suurjäätmed (20 03 07);

 12) probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36);

 13) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed (koodiga 20 01 ja tähistatud tärniga*) ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.

 

Lisainfo jäätmete liigiti sorteerimiseks ja juhendid on leitavad

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon

Keskkonnaministeeriumi kodulehelt

Toimetaja: KENT KERNER