Karepa küla Karepa Piilkonnamaja mü DP

28.12.17

Karepa küla Karepa Piilkonnamaja maaüksusele (88703:003:0247) on Vihula Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 274 algatatud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.
Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse saamine elamu ja abihoonele, tehnosüsteemide lahendamine.
DP on vastu võetud vallavalitsuse 19.01.2010 korraldusega nr 30.
DP avalik väljapanek toimus 01.veebruar – 15.veebruar 2010 Vihula vallamajas Võsul Mere tn 6 ja Karepa raamatukogus, tööaegadel.
Avaliku väljapaneku käigus laekusid vastuväited ehitusõiguse seadmise ettepaneku kohta. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 10.03.2010 Karepa Rahvamajas. Vastuväited esitanud isikud jäid oma seisukohtade juurde, vallavalitsus suunab planeeringu vastavalt Planeerimisseadusele maavanema järelevalvesse.


DP menetluse materjalid 1 ja 2
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 17.juuni 2010 otsusega nr 66.
DP eskiis
DP seletuskiri
DP sihtotstarbed
DP asendiplaan 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA