Karepa küla Rannamänni mü DP

28.12.17

Karepa Küla Rannamänni maaüksusele (88703:003:1105) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 06.10.2009 korraldusega nr 742 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärgiks on maaüksuse jagamine kruntideks, ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

DP avalik väljapanek toimus 27.01.2011 - 11.02.2011 vallamajas ja Karepa raamatukogus tööaegadel.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.05.2011 otsusega nr 103.

DP joonis

DP seletuskiri

DP asendiplaan

Toimetaja: MADIS TÄNAVA