Karepa sadama DP

28.12.17

Karepa sadama (Karepa sadamaala, sadama ja lähiümbruse) üldplaneeringut muutev detailplaneering on algatatud Vihula Vallavolikogu 14.06.2012 otsusega nr 180.

DP eesmärk on ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele, vajalikule taristule ja juurdepääsudele ning keskkonnakaitseliste meetmete lahendamine, kruntide moodustamine ja sihtotstarvete määramine, sadamaakvatooriumi ettepaneku tegemine.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 18.04.2013 otsusega nr 209.

DP asendiplaan

DP ala muutmine  - Vihula Vallavolikogu otsus nr 196, 08.11.2012

DP Seletuskiri

DP Asukohaskeemid ja tugiplaan

DP Detailplaan

DP Rajatiste plaan

DP Planeerimislahenduse illustratsioon

DP Planeeringuala kontaktvööndi analüüs

DP Kooskõlastuste koondtabel

DP Tehnilise Järelevalve Ameti kooskõlastus

Toimetaja: MADIS TÄNAVA