Käsmu kalmistu laienduse DP

22.12.17

Käsmu külas Laane tee 4 (92201:014:1342) ja Laane tee 6 (92201:014:0077) maaüksustele algatati Vihula Vallavolikogu 24.11.2016 otsusega nr 153 valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kalmistu laienduse lahendamine, krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, kinnistute katastripiiride muutmine.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA