Käsmu Kaskni mü DP

28.12.17

Käsmu külas Kaskni maaüksusele (katastritunnus 92201:014:0292) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 18.08.2016 korraldusega nr 314 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Asendiplaan
Detailplaan ja tehnovõrgud
Maakasutuse sihtotstarbed
Seletuskiri

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.09.2017 otsusega nr 194.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA