Käsmu Ranna tee 25 DP

28.12.17

Käsmu küla Ranna tee 25 (92201:014:0631, elamumaa, suurus 0,6 ha) kinnistule ja lähiümbrusele on algatatud Vihula Vallavalitsuse korraldusega nr 398, 14.10.2014 detailplaneering. Planeeringuga ei kavandata üldplaneeringu muutmist.

DP eesmärk on kinnistu jagamise väljaselgitamine ning võimalusel jagamine ning kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine ühepereelamutele ja abihoonetele, tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine.

 

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.04.2016 otsusega nr 118

DP esileht

DP lähteplaan

DP asendiplaan

DP põhijoonis

DP seletuskiri

Toimetaja: MADIS TÄNAVA