Käsmu küla Neeme tee 46 ja lähiümbruse DP

22.12.17

Käsmu küla Neeme tee 46 kinnistule (katastritunnus 92201:014:0800, elamumaa, 0,25 ha) ja lähiümbrusele on algatatud Vihula Vallavalitsuse korraldusega nr 361, 17.09.2013 detailplaneeringu koostamine

DP eesmärk: uute hoonete (elamu) ehitusõiguse ulatuse ja kinnistu jagamise võimaluse väljaselgitamine ning võimalusel ehitusõiguse määramine ja kinnistu kaheks jagamise lahendamine, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

 

DP hoonestus

DP seletuskiri

DP tehnovõrgud, sihtotstarbed

kontaktvööndi analüüs

Ekspertarvamus (Leele Välja, Tallinn 2014)

Hoone illustratsioon:

Käsmu küla Neeme tee 46 hoone illustratsioon

Toimetaja: MADIS TÄNAVA