Käsmu, Põhja tn 7a DP

14.09.20

Käsmu küla Põhja tn 7a (katastritunnus 92201:014:0033) maaüksusele on algatatud Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsusega nr 17 Vihula valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone püstitamiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine. 

Detailplaneering on vastu võetud ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine on jäätud algatamata Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 nr 134 otsusega.

Seletuskiri

Illustreeriv materjal

Illustreeriv materjal

Detailplaneering

Keskkonnamõjude eelhinnang

Käsmu küla Põhja tn 7a detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapaneku tulemused

Käsmu küla Põhja tn 7a detailplaneeringu avaliku väljapaneku protokoll ja tulemused
R
ahandusministeeriumi 13.07.2020 detailplaneeringu heakskiitmise otsus

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavolikogu 20.08.2020 otsusega nr 152

Toimetaja: KULDAR PÄRN