Kõldu küla Farmi DP

2.03.20

Planeeringuala hõlmab Haljala vallas Kõldu külas asuvat Farmi kinnistut (100% tootmismaa, kat. tunnus 19001:001:0277). Planeeringuala suurus on 12,03 ha. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on määrata Farmi kinnistule täiendav ehitusõigus robotlauda laiendamiseks ca 35% ulatuses ning teha üldplaneeringu muutmise ettepanek loomapidamishoone kuja vähendamiseks ja määrata sellest tulenevalt keskkonnatingimused.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt määratakse Farmi kinnistule ehitusõigus loomapidamishoonete kompleksi laiendamiseks. Krundi planeeritud detailplaneeringu sihtotstarve on 100% põllumajandusliku tootmishoonete ja rajatiste maa. Krundile on planeeringulahenduse kohaselt lubatud ehitada kokku 5 hoonet ja 7 rajatist. Hoonete suurim lubatud ehitusealune pindala on kokku kuni 15000m², rajatistel kuni 12000m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks on kuni 10m, rajatistel kuni 5m. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks üldplaneeringuga sätestatud loomapidamishoone kuja osas. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jääb lähim olemasolev elamu vähem kui 700 meetri kaugusele laiendatavast robotlaudast. Seoses sellega tehakse detailplaneeringuga ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks Haljala valla üldplaneeringu p.2.7 tabel 4 kujade osas. Kõldu veisefarmi juures paiknevatele olemasolevatele elamute (Lõokese, Paduri, Uustalu, Antsu, Tooma-Reinu, Sepa, Kesimetsa, Kressaia) suhtes sätestatakse 60 meetrine loomapidamiskuja.

Detailplaneeringu failid

Keskkonnaamet kooskõlastamisest

Maa-ameti kooskõlastus

Maavalitsuse kiri

Päästeameti kooskõlastus

ELLE OÜ poolt koostatud Kõldu veisefarmi detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne

Kõldu küla Farmi DP Seletuskiri(muudetud 04.02.2020)

Kõldu küla Farmi DP Pohijoonis (muudetud 04.02.2020)

Kõldu küla, Farmi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused

Põllumajandusameti kooskõlastus

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega nr 140.

Toimetaja: KULDAR PÄRN