Mustoja küla Nurga mü DP

22.12.17

Nurga maaüksusele (88703:002:1030) Mustoja külas on algatatud Vihula Vallavalitsuse 09.01.2007 korraldusega nr 11 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, ehitusõiguse täpsustamine ja seadmine, kruntide juurdepääsude lahendamine, kujade määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA