Mustaoja küla Uustalu DP

8.10.21

Haljala Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Haljala Vallavalitsus teatab , et Haljala Vallavalitsuse 08.09.2021 korraldusega nr 459 algatati Haljala vallas Mustoja külas Uustalu maaüksuse (katastritunnus 88703:002:2060, registriosa nr 1049831) detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ulatuse ja maaüksuse jagamise võimaluse väljaselgitamine, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine. Seada kitsendused ja servituudid.

Mustoja külas kehtib Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003 kehtestatud Vihula valla üldplaneering. Algatatav detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Uustalu maaüksus asub Lahemaa rahvuspargis Lahemaa piiranguvööndis, Natura 2000 linnualal ja loodusalal, osaliselt ranna- või kalda piiranguvööndis. Detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab Natura 2000 võrgustiku alale mõju tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest (PlanS § 124 lg 6).

Täpsem uuringute vajadus selgub planeerimise käigus.

Toimetaja: KENT KERNER