Palmse küla Päikesevälja mü DP

13.12.18

Palmse külas Päikesevälja maaüksusele (katastritunnus 88701:002:0170) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 17.01.2017 korraldusega nr 20 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kruntideks jaotamine, kruntide  ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

 

Vihula vallavalitsus võttis Palmse Päikesevälja mü planeeringu vastu 30. augustil 2017 korraldusega nr 392. 

Palmse küla Päikesevälja DP on kehtestatud Haljala Vallavalitsuse 28.11.2018 korraldusega nr 601.

 

Asendiplaan

Seletuskiri

Põhiplaan

Toimetaja: KATRIN KIVI