Planeeringuteated

5.03.21

Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 25.02.2021 korraldusega nr 96 kehtestati Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsutee asukoha määramine. Detailplaneeringuala suurus on ca 1,7 hektarit.

 

Detailplaneeringu materjalid on leitavad ka Haljala valla kodulehel ehituse ja planeerimine teemalehel kehtestatud detailplaneeringute rubriigis [https://www.haljala.ee/vanamoisa-kula-oiekobara].

 

Haljala valla Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 25.02.2021 korraldusega nr 97 jäeti algatamata Haljala valla Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamise.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Haljala Vallavalitsus, aadressil Mere tn 6, Võsu alevik. Kontaktandmetega tel 325 8630 või 510 6244, e-post: haljala@haljala.ee. Detailplaneeringu koostaja on AB Artes Terrae OÜ kontaktandmetega Küütri 14, Tartu 51007, telefon 742 0218, e-post artes@artes.ee. Keskkonnamõjude algatamise või mitte algatamise otsustab Haljala Vallavalitsus.

Detailplaneeringule koostas keskkonnamõjude eelhinnangu töö number 2020-316 „Võsu alevik, Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang" (edaspidi eelhinnang) Kobras AS. Eelhinnang toob kokkuvõtvalt välja, et arvestades Võsu alevikus Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu eesmärki ja sisu ei ole ette näha oluliste negatiivsete keskkonnamõjude avaldumist, mistõttu ei ole vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine planeeringule. Negatiivsete mõjude vältimiseks ja minimeerimiseks on oluline lähtuda eelhinnangus toodud tingimustest ja ettepanekutest.

 

Koostatud eelhinnanguga ja keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Haljala valla kodulehel [https://www.haljala.ee/haljala-alevik-kooli-tn-1a-maauksuse-detailplaneering], koostatava detailplaneeringu kaustas, Haljala vallavalitsuses ja teenuskeskuses kohapeal.

 

Haljala aleviku Kooli tn 1a maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala valla Haljala aleviku Kooli tn 1a maaüksuse detailplaneering algatati Haljala Vallavolikogu 15.09.2020 otsusega nr 157.

Planeeringu koostamise eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse määramine korterelamu rajamiseks. Samuti hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Algatatav detailplaneering teeb üldplaneeringusse ettepaneku muuta Kooli tn 1a elamukrundi täisehitusprotsenti, mis on esialgse plaani kohaselt 35%. Üldplaneeringu kohaselt ei või elamukrundi täisehituse protsent olla üle 20% krundi pindalast.

 

Eisma küla Sulevi maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Eisma küla Sulevi kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering kehtestati Haljala Vallavolikogu 15.09.2020 otsusega number 156.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Sulevi maaüksusele, osaliselt Eisma sadama ja osaliselt Eisma tee maaüksusele ehitusõiguse määramine multifunktsionaalse spordiväljaku rajamiseks, maaüksuste piiride muutmine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeering teeb ettepaneku kehtiva Vihula valla üldplaneeringu muutmiseks ranna ehituskeeluvööndi osas spordiväljaku rajamiseks vajalikus mahus nimetatud maaüksustel.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Haljala Valla kodulehel: https://www.haljala.ee/eisma-sulevi-dp.

 

Eisma küla Hansumetsa detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Eisma küla Hansumetsa detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12. oktoober kuni 26. oktoober. Materjalidega on võimalus tutvuda Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel ja Haljala valla kodulehel: https://www.haljala.ee/eisma-kula-hansumetsa-mu-dp.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30.10.2020 kell 12.00 vallamajas, II korruse saalis.

Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks, ning anda ehitusõigus kahe elamu ja abihoonete püstitamiseks.

 

Vainupea küla Toominga maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Vainupea küla Toominga detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 12. oktoober kuni 26. oktoober. Materjalidega on võimalus tutvuda Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel ja Haljala valla kodulehel: https://www.haljala.ee/vainupea-kula-toominga-mu-dp.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust, esitades selle kirjalikul kujul postiaadressil Haljala vald - Mere tn 6, Võsu alevik 45501 või e-kirjana haljala@haljala.ee.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 4.11.2020 kell 11.00 vallamajas, II korruse saalis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on: planeeringuala kruntideks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusalade määramine, kruntidele juurdepääsude määramine, ehitise olulisemate arhitektuur-ehituslike tingimuste seadmine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

 

Essu küla Visuoja ja Madismäe maaüksuste detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemus

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Essu küla Visuoja ja Madismäe maaüksuste detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 05.08.2020-05.09.2020. Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusel kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule ei esitatud.

 

Detailplaneeringute menetluste lõpetamine

Haljala vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 16.09.2020 korrladusega nr 398 lõpetati 35 erineva detailplaneeringu menetlus.

Detailplaneeringute menetlemisel tuleb lähtuda ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (edaspidi ka EhSrS), mille § 1 lg 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpule viia hiljemalt 1. juuliks 2018. Tänaseks päevaks on käesolev tähtaeg ületatud ning otsuse punktis 1 nimetatud detailplaneeringute menetlus on kestnud aastaid tulemusteta ning kohalikul omavalitsuse üksusel tuleb teha detailplaneeringute kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus.
 

Kõigil huvitatud isikutel oli võimalus detailplaneeringute lõpetamise eelnõuga tutvuda ajavahemikul 07.08.2020 kuni 15.08.2020. Korralduse eelnõu avalikustamise ajal ühtegi käesolevas nimekirjas oleva detailplaneeringu menetluse lõpetamisele vastuväidet või pretensiooni ei esitatud.

Korraldusega lõpetati alljärgnevate detailplaneeringute menetlus:

 • Altja küla Allika maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 28.03.2007 korraldusega nr 124.
 • Altja küla Männi maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 22.05.2007 korraldusega nr 210.
 • Altja küla Tooma maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 14.10.2008 korraldusega nr 1420.
 • Altja küla Toomarahva maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 29.09.2009 korraldusega nr 709.
 • Eisma küla Liivametsa maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 22.12.2009 korraldusega nr 925.
 • Eisma küla Maage 2 (Metsanuka) maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 18.07.2006 korraldusega nr 300.
 • Karula küla Sillutise maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 25.03.2004 korraldusega nr 151.
 • Koljaku küla Madise maaüksuse (88701:001:0042) detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 22.01.2004 korraldusega nr 32.
 • Koljaku küla Madise maaüksuse (88701:001:0043) detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 22.01.2004 korraldusega nr 31.
 • Käsmu küla Neeme tee suvituskrunt A-266 maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse  03.10.2006 korraldusega nr 395.
 • Lobi küla Vanahoone maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 19.10.2010 korraldusega nr 436.
 • Palmse küla Tagavälja maaüksuste detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 08.11.2006 korraldusega nr 458.
 • Toolse küla Suvila maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 23.11.2011 korraldusega nr 600.
 • Vainupea küla Härma maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 03.10.2012 korraldusega nr 951.
 • Vainupea küla Pansionaadi maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 12. 11.2003 korraldusega nr 726.
 • Vainupea küla Puraviku maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 06.03.2007 korraldusega nr 91.
 • Vergi küla Lilleoja maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 4.11.2004 korraldusega nr 426.
 • Vergi küla Metsa maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse  10.02.2005 korraldusega nr 52.
 • Vergi küla Muri ja Juliuse maaüksuste detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 25.08.2005 korraldusega nr 408.
 • Männi maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 14.09.2004 korraldusega nr 483.
 • Vergi küla Postimaja I ja II maaüksuste detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 19.02.2004 korraldusega nr 83.
 • Vergi küla Tolli maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 25.08.2005 korraldusega nr 410.
 • Võsu alevik Kooli tn 3/Reino maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 18.04.2006 korraldusega nr 149.
 • Võsu alevik Luha tn 4a maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 24.01.2006 korraldusega nr 30.
 • Võsu alevik Mere tn 3 maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 10.05.2011 korraldusega nr 159.
 • Võsu alevik Mere tn 54 maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 13.05.2008 korraldusega nr 369.
 • Võsu alevik Mere tn 81 maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 15.04.2004 korraldusega nr 206.
 • Võsu alevik Metsa tn 12 maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 6.08.2004 korraldusega nr 394.
 • Võsu alevik Metsa tn 54 maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 14.10.2004 korraldusega nr 482.
 • Võsu alevik Metsa tn 56 maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 1.06.2005 korraldusega nr 266.
 • Võsu alevik Rakvere tee 14 maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 30.06.2005 korraldusega nr 303.
 • Võsu alevik Spordi tn 21 maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 11.03.2004 korraldusega nr 126.
 • Võsu alevik Sääse vkt 7a maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 22.12.2008 korraldusega nr 926.
 • Võsu alevik Võpsiku vkt 23 maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 03.10.2006 korraldusega nr 397.
 • Võsu alevik Võpsiku vkt 27 maaüksuse detailplaneering, algatatud Vihula Vallavalitsuse 13.12.2005 korraldusega nr 603.
 •  
Toimetaja: KENT KERNER

Detailplaneeringud

24.10.21

Andmebaasi on koondatud kõik paberkandjatel ja Evaldis olevad detailplaneeringud. Andmebaasist puuduvad arhiivi viidud detailplaneeringud.

Kaardirakendus ei pruugi olla täielik. Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda Haljala Vallavalitsuse poole.

Toimetaja: KENT KERNER