Rannavalvur Priit Pähklamäe, telefon 5649 6760

Võsu rannakaamera

Võsu ranna temperatuure näeb: https://ilm.ee/rand_vosu/

 

Läbi ilm.ee on võimalik vaadata kaamerapilti erinevatest randadest.

Võsu
Käsmu
Kunda
Viinistu

21.01.21

Võsu supluskoha 2020. aastal suplusvee kvaliteeti iseloomustavate näitajate andmekogu alusel klassifitseeris Terviseamet suplusvee kvaliteedi klassi „väga hea" ja Karepa laagri supluskoha klassi „piisav".

Haljala valla Haljala valla supluskohtade suplusvee kvaliteedist 2020. aastal

 

VÕSU RANNA SUPLUSVEE KATSEPROTOKOLLID

22. mai 2018

26. juuni 2018

17. juuli 2018

25. mai 2019

16. juuli 2019

VÕSU RANNA SUPLUSVEE PROFIIL

Võsu rand asub Eesti põhjarannikul Lääne-Virumaal Lahemaa Rahvuspargis, Käsmu lahe rannal. Käsmu laht kuulub Eru-Käsmu veekogumisse ning on osa Soome lahest. Piirkond jääb Ida-Eesti vesikonda ja Viru alamvesikonda. Rannaala pikkuseks on 1200 meetrit ja laiuseks 50 meetrit.

Supluskoha ID

EE00202011VOSUR

Asukoht (riik, maakond, omavalitsusüksus)

Eesti, Lääne-Virumaa, Haljala vald

Koordinaadid

X 6606544.428; Y 611064.203

Koordinaatide süsteem

L-EST

Veekogu nimi

Käsmu laht

Hinnatav suurim külastatavate inimeste arv (tipphooajal):

Kuumadel nädalavahetustel hinnanguliselt kuni 4000-4500 inimest päevas

Supluskoha maksimaalne ja keskmine sügavus

Maksimum 2 m; keskmine 1,6 m

Supluskoha kontaktisik

Arvi Ööpik tel 50 49924

Supluskoha valdaja

HaljalaVallavalitsus

Mere tn. 6 Võsu alevik, Haljala vald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tavaliselt on Võsu rannas suplusvesi olnud väga hea ja hea kvaliteediga nii mikrobioloogia kui keemiliste näitajate järgi.

*Kuigi Käsmu lahes ega Võsu rannas ei ole viimasel viiel aastal sinivetikate massesinemisi täheldatud, korduvad sinivetikaõitsengud avamerel igal suvel. 90-test aastatest alates on oluliselt suurenenud juuli- ja augustikuiste vetikaõitsengute osakaal, eriti sinivetikaõitsengute osas. Selle põhjuseks on eelkõige Soome lahe vee fosforisisaldus, mis teeb võimalikuks suurte taimplanktonimasside tekkimise.

Seega võib öelda, et sinivetikate massiline esinemine Võsu rannas suplushooaja jooksul on väga väikese tõenäosusega. Samas sobivate ilmastikuolude korral võib avamerelt jõuda sinivetikate kolooniaid ka Käsmu lahte ja Võsu randa.

* Võsu ranna supluskoha lähedal puuduvad reostusallikad, mis võiksid oluliselt mõjutada suplusvee kvaliteeti ja Võsu rannas on lühiajalise reostuse esinemise tõenäosus väga väike. Ranna lähedal ei ole reovee puhastusjaamu ega heitvee suublaid. Samuti puuduvad supluskoha vahetus läheduses tööstused, prügilad ning farmid. Võsu ranna juures asub väikesadam.

* Juhul kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele vastavad meetmed. Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks toimub koostöö Terviseameti Ida talituse, Haljala Vallavalitsuse, RMK ja Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni vahel.

* Supluskoha lähima ehitiseni on 75 m (päästekomando), kus suvel on rannavalve ja osutatakse esmaabi. Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekoguosa on tähistatud poidega. Rannas on tualettruumid ja dušid, mis asuvad veepiirist 85 m kaugusel, 5 riietuskabiini,

võrkpalliväljakud ja laste mänguväljakud. Rannas on kättesaadav kvaliteetne joogivesi (joogiveekraan). Võsu päästekomandol on tsentraalne kanalisatsioon. Randa hoiab korras omanik, kes korraldab ka jäätmekorraldust. Prügi koristus ja jooksev liiva hooldus, jäätmete liigiti kogumine on organiseeritud.

* Rannas harrastatakse purjelaua sõitu. Supluskohas on lubatud kasutada sõudepaate. Mootorpaatidega on lubatud sõita Käsmu lahel kuid mitte lähemale kui 150 m ujumistsoonile. Autoga ei ole lubatud randa sõita, parkla asub 150 m kaugusel merest.

* Võsu rannas on keelatud lemmikloomadega viibimine, prügi maha panemine ja lõkke tegemine.

 

Info VÕSU ranna kohta 

Eestis reguleerib vee kasutamist ja kaitset VEESEADUS. Inimese tervise kaitsmist, haiguste ennetamist ja tervise edendamist reguleerib RAHVATERVISE SEADUS. Vastavalt seadusele peab suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja tervisekaitse põhinõudeks.

Vabariigi Valitsuse määrus nr 74, 03.04.2008 „Nõuded suplusveele ja supelrannale" kehtestab nõuded suplusveele ja supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele ning üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele.

Terviseameti poolt on kooskõlastatud 27.04.2019 ranna suplusvee proovide võtmine ja analüüsimine. Suplusvee seirekalendri järgi tuleb võtta ametlikest supluskohtadest proovid enne hooaja algust ning lisaks veel 3 proovi suplushooaja vältel.

Võsu rannas võetakse 2019. a veeproovid: 21. mail, 18. juunil, 16. juulil ja 13. augustil.

Suplusvees analüüsitakse järgmiste mikroorganismide sisaldust: Soole enterokokid (Fekaalsed streptokokid) ja Escherichia coli (E. Coli).

Täiendavat teavet leiab Terviseameti veebilehelt www.terviseamet.ee.

Terviseamet:                                                                   Terviseameti Ida talitus:

Paldiski mnt 81, Tallinn, 10617                                           Kalevi 10, Kohtla-Järve

Tel: 794 3500                                                                      Tel: tel 5340 3231

e-post: kesk@terviseamet.ee                                           e-post: ida@terviseamet.ee

Toimetaja: KULDAR PÄRN