Maksustamisele kuuluva reklaami paigaldamiseks loa väljastamine

Reklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks on Haljala Vallavalitsuse poolt väljastatav reklaami paigaldusluba.

Paigaldusloa saamiseks esitab reklaami paigaldaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (allalaaditav taotluse vorm), millele on lisatud järgmised dokumendid:
1) reklaami kavand koos mõõtudega;
2) reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt;
3) asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega;
4) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone ja rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomanike puhul kõigi kaasomanike kooskõlastus;
5) Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele, reklaami paigaldamiseks;
6) tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
7) tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek.

 

Paigaldusloa taotlemise kohustus on:
1) maksustamisele kuuluva reklaami paigaldajal;
2) maksustamisele mittekuuluva reklaami paigaldajal juhul, kui reklaami avalikustamiseks paigaldatakse eraldi reklaamikandja.

Reklaami paigaldaja kohustused ja õigused

Reklaami paigaldaja on kohustatud:
1) paigaldama reklaami vastavalt reklaamiseaduse, teeseaduse ja käesoleva määruse nõuetele ning lähtudes esitatud dokumentidest ja paigaldusloas sätestatud tingimustest;
2) tagama paigaldatud reklaami esteetilise väljanägemise kogu avalikustamise perioodi jooksul;
3) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama vallavalitsusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
4) maha võtma reklaami ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna paigaldusloas sätestatud tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või taotlema 10 tööpäeva enne tähtaja möödumist uue paigaldusloa käesoleva määruse §-s 4 sätestatud korras;
5) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaamiga (purunemise, allakukkumise jms tagajärjel) isikutele ja nende varale tekitatud kahju.

Reklaami paigaldajal on õigus:

1) igal ajal loobuda reklaami avalikustamisest, teatades sellest vallavalitsusele, kui reklaami avalikustamise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
2) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse ja deklaratsiooni vähemalt 10 tööpäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

Tähtajaks mahavõtmata reklaam kuulub eemaldamisele reklaami paigaldaja kulul.

Maksuobjekt ja reklaamimaksu maksja

Maksuobjekt on reklaam, mida eksponeeritakse:
1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumides või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;
3) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

Reklaamimaksu maksja on reklaami paigaldaja.

Maksustamisele ei kuulu:
1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam;
2) Euroopa Liidu institutsioonide reklaam;
3) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
4) tarbija teavitamiseks paigaldatud teave ettevõtja asu- või tegevuskoha järgsel hoonel, vaateaknal või hoone seina ääres kuni 2 m kaugusel sissekäigust;
5) spordirajatiste sisepinnale paigaldatud ja spordirajatises viibivatele isikutele suunatud reklaam;
6) kirikute ja koguduste, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
7) mittetulundusühingute ja -liitude ning muude mittetulundusorganisatsioonide reklaam;
8) vahetult inimeste teostatav reklaam (kostümeeritult, trükiseid jagades jms);
9) teave ehitusobjekti informatsioonitahvlil ehitusettevõtjale registreeritud kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimine ehituse piirdel;
10) liiklusmärk liiklusseaduse mõistes.

Maksumäär endise Haljala valla territooriumil

Reklaamimaksu määr reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta on 2 eurot kuus. Juhul, kui reklaami avalikustamise aja pikkus ei ole arvestatav täiskuudes, on maksumääraks reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta 1/30 üldisest maksumäärast ühe päeva kohta.

Omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille eksponeerimise tähtaeg on möödunud, rakendatakse omavolilise või tähtaega ületava eksponeerimise aja eest kolmekordset reklaamimaksu määra.

Maksumäär endise Vihula valla territooriumil

Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaamipinna) 1 m2 maksumus. Kui reklaamipinna suurus on täisruutmeetrist erinev, ümardatakse reklaamipinna suurus ruutmeetrites ühe komakohani. Kui reklaamipind on väiksem kui 1 m2, loetakse reklaamipinna suuruseks üks ruutmeeter.

1) Üldine maksumäär on reklaampinna ühe ruutmeetri kohta kümme (10) eurot ühes kalendrikuus.

2) Vihula valla territooriumil tegutseva ettevõtluse reklaami puhul rakendatakse tasu 50% ulatuses.

Maksu arvutamine

Maksustamisel võetakse aluseks reklaamipind, mis on:
1) tasapinnalise reklaami puhul selle asja pindala, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse, reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses;
2) ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvestuslike pindalade summa.

Maksustamise alla kuuluvad reklaamipinnad, mille suurus ületab 2,0 m2. Kui reklaamipind ei moodusta täisruutmeetrit, siis ümardatakse üks kuni neli kümnendikku ruutmeetrit eelnenud täisruutmeetrini ja viis kuni üheksa kümnendikku ruutmeetrit järgneva täisruutmeetrini.

Maksustamisele ei kuulu reklaampinna osa, mis ületab 18 m2.

Maksuperiood

Maksuperiood on ajavahemik, millal reklaami eksponeeritakse.

Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ja lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

Maksudeklaratsioon ja maksu tasumine

Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni (vorm lisatud all pool) hiljemalt reklaami eksponeerimisele eelneval tööpäeval tema ametiruumides, elektroonilist andmeside kasutades või posti teel.

Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma kogu maksuperioodi kohta. Vallavalitsuse rahandusosakond väljastab maksudeklaratsiooni alusel arve, mis kuulub tasumisele arvel märgitud tähtpäevaks. Üldjuhul maksumaksja tasub maksusumma Haljala valla eelarvesse hiljemalt 15.päeval arvates maksuperioodi alguskuupäevast. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiseurodeks. Alla 50-erosendist summat ei arvestata, 50 eurosenti ja üle selle ümardatakse täiseuroks.

Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele.

Kui maksumaksja ei ole tasunud reklaamimaksu määrusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvutatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine määruse järgi pidi toimuma., kuni tasumise päevani, viimane kaasa arvatud. Intress arvutatakse maksukorralduse seaduses sätestatud määraga.