Rutja küla Kreesi mü DP

28.12.17

Rutja küla Kreesi kinnistu (katastritunnus 88703:003:0294).

DP on algatatud Vihula Vallavalitsuse korraldusega nr 50, 23.01.2013. 

Planeeringu eesmärgid: kinnistu sihtotstarbe määramine, ehitusõiguse määramine ühepereelamule ja abihoonetele, liikluskorralduse, tehnovõrkude, vajalike kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine.

 

DP on vastu võetud vallavalitsuse 12.06.2013 korraldusega nr 253.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 18.09.2013 otsusega nr 228.

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

DP Lisa

DP illustreerivad joonised: maja 1 ja maja 2

Toimetaja: MADIS TÄNAVA