Sakussaare küla Nõmme mü DP

1.10.18

Sakussaare külas Nõmme maaüksusele (katastritunnus 88701:002:0621) on Vihula Vallavalitsuse 18.08.2016 korraldusega nr 315 algatatud detailplaneeringu koostamine  eesmärgiga kruntideks jaotamine, kruntide  ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

asendiplaan

situatsiooniskeem

olemasolev olukord

kontaktvöönd

planeeringu põhilahendus

seletuskiri

Toimetaja: KATRIN KIVI