Erateede talihoolduse teostamine

27.02.20

Haljala vallas reguleerib teedel, mis on avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamist Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Haljala vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja teda ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus hiljemalt 1. novembriks.

Ühe eratee ääres elavad taotlejad võivad soovi korral esitada ühise taotluse.

Kui erateel lumetõrje teostamine puudutab naaberkinnistuid tuleb taotlusele lisada naaberkinnistute omanike kooskõlastus lumetõrjetööde teostamise võimaldamiseks.

 

TAOTLUS

Lisainfo: 
Annes Naan 5669 6186
Arvi Ööpik, tel: 518 2641

 

Toimetaja: KATRIN KIVI