Toimingupiirangute kohaldamata jätmine

6.10.20

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 7 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang:

 

  • Haljala Vallavalitsuse ja Osaühing Merisiil, registrikood 11720335, vahel 7.05.2020 Võsu alevikus Merisiili detailplaneeringu kohase taristu ja avaliku ruumi väljaehitamiseks ning avaliku ruumi avalikku kasutusse määramisest või Haljala vallale üleandmiseks, lepingu (reg nr 12-2/20/40) sõlmimisel.

 

  • Arendus- ja kogukonnaspetsialisti suhtes mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste eraldamiseks esitatud taotluste tehnilise läbivaatuse ning vastavuse kontrolli teostamisel MTÜ Võhma Seltsimaja taotlusdokumentide menetlemise osas. 

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab kuni 9-liikmeline komisjon, mis koosneb volikogu kultuuri-ja spordi-, kogukondliku- ning eelarvevaldkonna komisjonide poolt esitatud liikmetest, kellel puudub kõikide taotluste osas huvide konflikt. Komisjoni koosseisu kinnitab ja toetuse maksmise või mittemaksmise vormistatakse vallavalituse korraldusega.

 

  • Haljala Vallavalitsuse ja SA Esku Kabel 02.aprillil 2020. a sõlmitud toetuslepingu nr 12-2/20/26 sõlmimisel.
  • Haljala Vallavalitsuse ja SA Esku Kabel 06. märtsil 2019. a sõlmitud toetuslepingu nr 12-2/20 sõlmimisel.
  • Haljala Vallavalitsuse ja SA Esku Kabel 12. märtsil 2018. a sõlmitud toetuslepingu nr 12-2/17 sõlmimisel.

 

  • Haljala Vallavalitsuse 19. aprill 2017 korralduse nr 62 "Vanamõisa, Soopõllu ja Palgi katastriüksuste piiride muutmine, Vanamõisa katastriüksuse jagamine, tekkivatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine" vastu võtmisel.

 

  • Haljala Vallavalitsuse 19. aprill 2017 korralduse nr 59 "Avatud hankemenetlusega riigihanke „Haljala valla mustkattega teede korduspindamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ning pakkumuse edukaks tunnistamine".

 

  • Haljala Vallavalitsuse 20.veebruari 2009 korralduse nr 69 (Muudetud: 21.02.2011 kor nr 91 ja 03.08.2016 kor nr 178 "Eelkokkuleppe Vanamõisa mõisahoone ruumide avalikku kasutusse andmiseks" osas. Eelkokkulepe kehtib kuni 31.detsember 2025.

 

 

Korruptsiooniohu vältimiseks tehtud otsustused

- seoses Haljala Gümnaasiumi direktori suhtes kehtiva toimingupiiranguga otsustati teha KVS § 11 lg 2 kohaselt ülesandeks sõlmida ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Harry Laiviga leping kuni 2016/2017 õppeaasta lõpuni. (Haljala VV 08.03.2017 protokoll nr 10)

- seoses Haljala Gümnaasimi direktor Inge Laivi osalusega MTÜs Õpetaja Autähis otsustati arvestades korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 3 punkti 7 kanda Haljala kooli 330. aastapäeva vilistlasõhtul valla arvele laekunud osalusmaksust 1000 eurot Mittetulundusühing Õpetaja Autähis arvele. (Haljala VV 31.05.2017 kor nr 89)

Toimetaja: RIINA MUST

TOIMINGUPIIRANGUTE AVALIKUSTAMINE

16.03.18

Toimingupiirangu eesmärk on huvide konflikti vältimine. Piirangutega välistatakse olukord, kus ametiisik teeb iseenda või temaga seotud isiku suhtes otsuse või toimingu.

Toimingupiirangud kohalduvad kõigile ametiisikutele korruptsioonivastase seaduse mõttes. Toimingupiirangu või toimingupiirangu kohaldamata jätmise tingimuste teadev rikkumine on väärtegu või, sõltuvalt otsuse või toimingu väärtusest, kuritegu.

Korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 3 punktide 4, 5 ja 7 järgi toimingupiiranguid ei kohaldata:

4) kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade avalikku ülesannet täitva asutuse veebilehel;

5) toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade asutuse veebilehel;

7) valla- või linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade valla või linna veebilehel.

Huvide konflikti kohta saab rohkem lugeda www.korruptsioon.ee

Toimetaja: RIINA MUST

MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID

16.03.18

 

Alates 2014. aastast esitatakse huvide deklaratsioonid e-keskkonnas ja avalikustatakse Huvide deklaratsioonide registris. Juurdepääs registrile toimub Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna „e-maksuamet/e-toll" rubriigis Avalikud päringud (edaspidi e-maksuamet) kaudu. deklaratsioonidega tutvumiseks tuleb ennas e-maksuametisse sisse logida. 

Toimetaja: RIINA MUST

KORRUPTSIOONI KÄSIRAAMAT

16.03.18

Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud voldik "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?"

Voldiku koostamise eesmärgiks on ennetada ja lahendada huvide konflikti olukordi ning see on mõeldud kasutamiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele ja volikogudele.

Voldikust leiab lühikese teoreetilise sissejuhatuse ning kirjelduse 13 korruptsiooniohtliku juhtumi kohta, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Kõigile olukordadele järgneb ekspertide hinnang koos põhjenduse ning lahenduse võimalusega.

Elektrooniliselt asub huvide konflikti vältimise voldik veebilehel www.korruptsioon.ee, kust on võimalik leida ka lisainfot huvide konflikti ja korruptsiooni puudutavate teemade kohta.

Otsetee voldikuni leiad siit: http://www.korruptsioon.ee/et/huvide-konflikt/kasiraamat-volikogudele.   

Toimetaja: RIINA MUST