Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine

26.01.21

Haljala vallavalitsus esitas üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende dokumentide kohta ettepanekute saamiseks asjast huvitatud isikutele ja asutustele (protsessi kaasatavad on märgitud üldplaneeringu lähteseisukohtade tabelis).

 

Haljala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamise teade

Haljala valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

 

Haljala valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus:

 

Üldplaneeringu ideekorje toimus kuni 4. jaanuarini 2021. Ideid üldplaneerinule näeb kaardirakenduses:

Tagasiside ideedele lisandub lähiajal.

 

Soov olla kaasatud üldplaneeringu koostamisse, küsimused, ettepanekud, arvamused, märkused ja muud üldplaneeringu koostamisega seonduv, on võimalik esitada e-posti aadressile haljala@haljala.ee.

Toimetaja: KULDAR PÄRN