Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala Vallavalitsuses saab tööd ehitusspetsialist

Haljala Vallavalitsuses saab tööd

 

Ehitusspetsialist (ametnik)

 

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Haljala vallas.

 

Peamised tööülesanded:

 • Ehitus- ja kasutusloa taotluste ning ehitusteatiste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine ja eelnõude esitamine vallavalitsusele
 • Ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine ja ehitusprojektide kooskõlastamine
 • Projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja vastavate eelnõude esitamine vallavalitusele
 • Valla esindamine oma töövaldkonnas tellitud tööde korraldamisel ja vastuvõtmisel
 • Valla omanduses ja kasutuses oleva vara parendamiseks vajalike ehitustööde mahtude kalkuleerimine ja vajadusel hankedokumentatsiooni tehnilise kirjelduse osa koostamine
 • Valla ehitusjärelvalve korraldamine
 • Kodanike vastuvõtu korraldamine ja ehitusalane nõustamine Haljalas ja Võsul
 • Ehitisregistri pidamine
 • Osalemine valla arengukava koostamises ja elluviimises ning valdkonna eelarve koostamises

Ehitusspetsialisti ametijuhend on leitav Haljala valla veebilehelt.

 

Ametikohale esitatavad nõuded

 • Ehitusalane eri-, kutse- või ametialane haridus
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel
 • Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus.
 • Tööks vajalike andmekogude (ehitisregister) ja vajalike arvutiprogrammide (AutoCad) kasutamise oskus
 • B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
 • Otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, algatusvõime, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel.

 

Muud nõuded

 • Varasem töökogemus ehitusvaldkonnas
 • Projekteerimisalaste standardite ja juhendmaterjalide tundmine
 • Hoonete energiatõhususe alaste teadmiste olemasolu
 • Vähemalt ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil (soovitavalt inglise keel)
 • Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus
 • Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses ja projekteerija kutsetunnistus

 

Omalt poolt pakume

 • Võimalusi eneseteostamiseks
 • 35 päeva põhipuhkust
 • Võimalust kaasa rääkida Haljala valla arendamisel
 • Täiendkoolitust
 • Stabiilset ja vaheldusrikast tööd
 • Toetavad ja toredaid kolleege

 

Töökoht            Mere tn 6, Võsu alevik, Lääne-Virumaa

 

Kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid mida kandidaat peab oluliseks, hiljemalt 31. juuliks e-posti aadressile haljala@haljala.ee  märgusõnaga „ehitusspetsialist".

Lisainfo telefonil 5669 6186 – Annes Naan.