Varade publitseerija

« Tagasi

Võsu „Merisiili detailplaneeringu“ avalik väljapanek ja arutelu

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 49 vastuvõetud Võsu „Merisiili detailplaneeringu" avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.06.2018 kuni 14.07.2018 Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 16.07.2018 kell 11.00 vallamajas, II korruse saalis.

Planeeringualaks on Võsu alevikus katastriüksused Lootuse tn 2 (92201:001:0029), Mere tn 14 (92201:001:1450), Mere tn 10/12 (92201:001:0022), Mere tn 8 (92201:001:0018) ja osaliselt katastriüksused Mere tn 8a (92201:001:0053), Mere tn 6 (92201:001:1270) ning Mere tn 6b (92201:001:0052). Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuste ümberkruntimine väiksemateks elamukruntideks, sh Mere tn äärsete maaüksuste puhul täiendava ärifunktsiooni võimaldamine, ehitusõiguse määramine ja teiste planeerimisseaduses ettenähtud ülesannete lahendamine.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka Haljala valla kodulehel (www.haljala.ee – Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud – Menetluses olevad detailplaneeringud – Merisiili  DP): http://www.haljala.ee/vosu-aleviku-merisiili-dp.