Varade publitseerija

« Tagasi

Avalik konkurss lastekaitse spetsialisti ametikohale

Haljala Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi lastekaitse spetsialisti ametikohale

 

Lastekaitse spetsialisti peamised tööülesanded:

 • abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonnaalastes küsimustes;
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) igapäevaseks tööks vajaminevate andmete sisestamine ja menetlemine;
 • abivajavast lapsest teada saamisel lapse ja pere abivajaduse hindamine ja abistamiseks meetmete pakkumine läbi juhtumikorralduse;
 • vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, vanema hooldusõiguse piiramise ja taastamise algatamine, vastavate dokumentide koostamine;
 • perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine läbi juhtumikorralduse;
 • arvamuste andmine kohtule alaealist puudutavas asjas ja valla esindamine kohtuistungitel, vajadusel kohtumäärusest tulenevate kohustuste täitmine või täitmise jälgimine;
 • lapsi puudutavate vanemate vaheliste vaidluste lahendamisele kaasa aitamine, lapse elukorraldust puudutavate ja hooldusõiguse teostamisega seonduvate küsimuste lahendamine;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning elluviimine.

Kandidaadilt eeldame:

 • Erialast haridust;
 • Eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • Vene keele valdamist suhtlustasandil;
 • Oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • Oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada;
 • Head suhtlemis- ja väljendusoskust;
 • B-kategooria autojuhilubade olemasolu.

Pakume:

 • Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • Toredat töökollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • CV
 • motivatsioonikiri
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimistähtaeg: 23. september 2018

Dokumendid palume esitada e-posti aadressile haljala@haljala.ee

Lisainformatsioon: Klaarika Adonov, tel 32 78225, e-post: klaarika.adonov@haljala.ee