Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala Vallavalitsuses saab tööd sotsiaaltöö juht

Haljala Vallavalitsuses saab tööd  - sotsiaaltöö juht (ametnik)

Sotsiaaltöö juhi ametikoha eesmärk on Haljala vallas sotsiaalhoolekande korraldamine ja tagamine. Haljala valla sotsiaalpoliitika elluviimise, sotsiaalkindlustuse, sotsiaalhoolduse, tervishoiu ja tööhõive korraldamine vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele.

 

Peamised tööülesanded:

 • Sotsiaalosakonna töö juhtimine ja korraldamine
 • Valla sotsiaalvaldkonna eelarve koostamises osalemine ja eelarve täitmise jälgimine
 • Valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine
 • Riiklike ja vallaeelarveliste toetuse määramise ning maksmise korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele
 • sotsiaalhoolekande, eestkoste ja hoolduse korraldamine
 • hooldusvajaduse hindamine (hindamisinstrumendi täitmine) ja ettepaneku tegemine vallavalitsusele
 • volituste piires valla esindamine kohtus
 • sotsiaal- ja tervishoiualaste projektide kavandamine, kirjutamine ja elluviimine
 • osalemine valla arengustrateegia, sotsiaalvaldkonna arengukava ja vall üldplaneeringu väljatöötamisel
 • rahvatervise ja turvalisuse alase tegevuse koordineerimine
 • töötutele hädaabitööde organiseerimine
 • kodanike vastuvõtu korraldamine ja sotsiaalvaldkonnaalane nõustamine Haljalas ja Võsul

 

Ametikohale esitatavad nõuded

 • Sotsiaaltööalane kõrgharidus (magister)
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel
 • Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus
 • Tööks vajalike andmekogude (STAR) ja vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus
 • B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
 • Otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, algatusvõime, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel.

 

Muud nõuded

 • Varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas
 • Vähemalt ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil (soovitavalt inglise keel)
 • Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus
 • Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses ja projektijuhtimise kogemus

 

Omalt poolt pakume

 • Võimalusi eneseteostamiseks
 • 35 päeva põhipuhkust
 • Võimalust kaasa rääkida Haljala valla arendamisel
 • Täiendkoolitust
 • Stabiilset ja vaheldusrikast tööd
 • Toetavad ja toredaid kolleege

 

Töökoht            Mere tn 6, Võsu alevik, Lääne-Virumaa

 

Kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid mida kandidaat peab oluliseks, hiljemalt 31. juuliks e-posti aadressile haljala@haljala.ee  märgusõnaga „sotsiaaltöö juht".

Lisainfo telefonil 56462167 – Klaarika Adonov.