Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala Vallavalitsus kutsub üles seadma nominente

 

Haljala Vallavalitsus kutsub üles seadma nominente selle aasta Haljala valla aukodaniku, elutööpreemia ja Haljala valla aasta tegu tiitli välja andmise eesmärgil.

Haljala valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise tänuavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Elutööpreemia antakse vallapoolse erilise austusavaldusena auväärsesse ikka jõudnud füüsilisele isikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju ning aastatepikkune tegevus on avalikkuse poolt hinnatud ja kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud Haljala valla arengut ja mainet.

Tunnustusavalduse Haljala valla aasta tegu andmisega jagatakse valla poolset tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule eelneval kalendriaastal tehtud teo või tegude eest, milles kandidaat on kaasa aidanud vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil.

Lisaks on võimalik anda välja valla tänukiri, mis on tänuavaldus isikule, kellel on märkimisväärseid tulemusi oma töös või valla elu edendamisel.

Avalduses palume esitada teenete kirjeldus ning füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht. Juriidilise isiku korral esitatakse isiku täpne nimi, esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed. Lisaks märgitakse ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja ettepaneku esitamise kuupäev.

Avalduste ootame kuni 15. detsembrini e-posti vahendusel haljala@haljala.ee. Paberkandjal avaldus palume saata: Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa

Vallavalitsus korraldab enne otsuse tegemist nominentide andmete täpsustamise ja loa küsimise isiku avalikuks esitlemiseks. Esitatud ettepanekud vaatab läbi 5-liikmeline komisjon, mille moodustab vallavanem koostöös vallavolikogu esimehega.

Haljala valla aukodaniku, elutööpreemia ja Haljala valla aasta teo auhinna anname üle Haljala valla aastapäevale või Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

Haljala valla tunnustusavalduste kord