Varade publitseerija

« Tagasi

Eesti mereala planeeringu eelnõu II avalikustamisest

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek kooskõlas planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 19 toimub 17.02.-18.03.2020 rahandusministeeriumi veebilehel [https://www.rahandusministeerium.ee/et] ja mereala portaalis [http://mereala.hendrikson.ee/]. 

Vabariigi Valitsus algatas 25.05.2017 korraldusega nr 157 üleriigilise planeeringu teemaplaneeringu Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi (edaspidi mereala planeering) planeerimiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamiseks. Üleriigilise mereala planeeringu koostamisel viiakse läbi asjakohaste sotsiaalsete, majanduslike, kultuuriliste, looduskeskkondlike mõjude ja tervisemõjude hindamine, sh keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi mõjude hindamine). Vastavalt PlanS § 15 lg 2 üleriigiline planeeringu (sh üleriigilise planeeringu teemaplaneering merealadele) koostamisse kaasatakse kohaliku omavalitsuse üksused, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu. Eeldatakse, et ka Teie organisatsioonil on huvi avalikustamise vältel planeeringu materjalidega tutvuda. Mereala planeeringu koostamist korraldab rahandusministeeriumi planeeringute osakond. Mereala planeerimisel tuleb arvestada Pärnu ja Hiiu maakonnaga piirneva mereala kehtestatud maakonnaplaneeringuid.

Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada meremajandust. Planeeringuga määratakse kindlaks, millistes piirkondades ja millistel tingimustel saab tegevusi ellu viia. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste strateegilist koosmõju ning hinnatakse nende tegevustega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti tegevuste sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid. Planeeringu juurde on koostatud eraldiseisev mõjude hindamise aruanne, kus määratakse olulise mõju vältimiseks ja leevendamiseks meetmed. Planeeringut koostatakse ja mõjusid hinnatakse Eesti riigipiiri üleselt. Mereala planeering koostatakse koostöös konsultandimeeskonnaga Hendrikson&Kost. 

Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka ettevõtjate, investorite, kohalike omavalitsuste ning rannikukogukondade tegevuse suunajaks. Mereala planeeringuga tuleb arvestada järgnevate planeeringute, mereala kasutust mõjutavate otsuste, merekasutuseks väljastatavate lubade ning riigi ja kohaliku omavalitsuse strateegiliste arengudokumentide koostamisel.

Põhilahendus kajastab Eesti merealal erinevaid kasutusi koos, tuues ära mereala kasutuse tuleviku suundmused, visiooni ja ruumilise arengu põhimõtted (ptk 3). Planeeringulahendusena (ptk 5) tuuakse välja kooskasutuse põhimõtted ja antakse valdkonniti suuniseid ning tingimusi.

Mereala planeeringu fookuses on eeskätt uued merekasutuse viisid, kus arendushuvid on juba olemas või heade eelduste tõttu prognoositavad. Need kasutusvaldkonnad on vesiviljelus ja energiatootmine. Neile seab planeering kasutustingimused ning määrab tuuleenergeetikale ruumiliselt arendusalad.

Planeeringu mõjude hindamise aruanne on koostatud eraldiseisva dokumendina. Mõjude hindamise täpsusaste ja fookus tulenevad planeeringu täpsusastmest ja fookusest. Aruandes on mõjutatava keskkonna kirjeldus ja planeeringu elluviimisega kaasnevad mõjud jagatud valdkonnapõhiselt eraldi alampeatükkidesse. Selliselt on võimalik tutvuda looduskeskkonna, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna, majanduskeskkonna ja tervisemõjudega. Välja on toodud ka kumulatiivsed mõjud ja piiriülesed mõjud.

Rahandusministeerium korraldab ka planeeringu põhilahendust tutvustava arutelu vahetult peale avaliku väljapaneku algust. Arutelu toimub rahandusministeeriumis 18.02 kell 13.00-15.00 (SuurAmeerika 1, Tallinn). Palutakse oma osalus registreerida lingil [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd8WYVh4833hsOd-jhaHMGWoMlitPxXXIIyLEOXPxdT6pWLQ/viewform]. 

Planeeringu materjalid, sh planeeringu seletuskiri, mõjude hindamise aruanne ja veebikaart koos asjakohaste kaardikihtidega, on leitavad alates 17.02.2020 mereala portaalist aadressil http://mereala.hendrikson.ee/lahendus.html. Mereala planeeringu menetlust puudutav informatsioon on lisaks mereala portaalile kättesaadav ka rahandusministeeriumi kodulehelt aadressil https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud

Arvamusi ja ettepanekuid planeeringule ja mõjude hindamise aruandele saab esitada 18. märtsini rahandusministeeriumi e-posti aadressil info@fin.ee. Küsimustega saab pöörduda rahandusministeeriumi nõuniku Triin Leplandi poole emailil triin.lepland@fin.ee ja telefonil 4520521.

Täiendavalt kutsutakse Teid huvi korral osalema planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu avalikel aruteludel merega piirnevates maakondades. Aruteludel tutvustatakse planeeringulahendust ja sellega kaasnevaid mõjusid ning avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja vastuseid neile. Samuti on see heaks võimaluseks suhelda meremajanduse valdkonna huvigruppide esindajatega.

Planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu II avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:

  • 13.04 algusega kl 16 Harjumaa Proto avastustehases (Peetri 10, Noblessner, Tallinn);
  • 14.04 algusega kl 16 Lääne- ja Ida-Virumaa Saka mõisa Meretornis (Saka, Toila vald);
  • 16.04 algusega kl 16 Läänemaa Puise Nina talus (Puise küla, Haapsalu);
  • 17.04 algusega kl 16 Saaremaa Arensburg Boutique Hotel & Spas (Lossi 15, Kuressaare).