Varade publitseerija

« Tagasi

Planeeringu teated

Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik arutelu
 
Haljala Vallavalitsus annab teada, et Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik arutelu toimub 9.06.2020 kell 11.00 Võsu alevikus Mere 6 paiknevas vallamajas. 
 
 
Käsmu küla Põhja tn 7a maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik arutelu
 
Haljala Vallavalitsus annab teada, et Käsmu küla Põhja tn 7a maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik arutelu toimub 02.06.2020 kell 11.00 Võsu alevikus, Mere tn 6 paiknevas Haljala vallamajas.
 
 
Võsu alevikus asuva Kalda tn 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu
 
Ühtlasi annab Haljala Vallavalitsus teada, et Võsu alevikus asuva Kalda tn 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.06.2020 kuni 15.06.2020 Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel. 
 
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 19.06.2020 kell 11.00 vallamajas. 
 
Võsu alevikus asuva Kalda tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine kuni kolme meetri kõrguse abihoone püstitamiseks.
 
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka Haljala valla kodulehel (haljala.ee – Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud – Menetluses olevad detailplaneeringud – Võsu aleviku Kalda tn 3 DP): https://www.haljala.ee/vosu-aleviku-kalda-tn-3-dp.
 
 
Haljala valla Võsu aleviku Kooli 1 detailplaneeringu algatamine
 
Uus Haljala valla Võsu aleviku Kooli 1 detailplaneering algatati Haljala Vallavalitsuse 13.05.2020 korraldusega nr 178. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haljala vallas Võsu alevikus Kooli tn 1 maaüksusele ehitusõiguse ja hoonestusala täiendav määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha täpsustamine. Samuti on detailplaneeringu eesmärk tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumilise terviklahenduse leidmine Võsu kooli põhikooli hoonele ja lasteaia osale.