Varade publitseerija

« Tagasi

Planeeringuteated

Põhja tn 7a maaüksuse avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused

Põhja tn 7a maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.02.2020-18.03.2020. Lisaks oli võimalik tänu eriolukorrale huvitatud isikutel esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kuni avaliku arutelu väljakuulutamise päevani (Haljala Vallavalitsuse 16.03.2020 kiri).

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati planeeringule 02.06.2020 seisuga üks. P-A R 13.03.2020 kirjaga. Haljala Vallavalitsus esitas oma seisukohad ja selgitused 06.05.2020 kirjaga nr 7-1/3-47.

Eriarvamuse esitajal jäid lahti järgnevad küsimused:

1) Lahti jäi puude langetamise ettepanek, mille kohaselt eriarvamuse esitaja arvates võivad pinnase tõstmise tulemusel süvendisse sattunud männid olla haiged ja kujutada seeläbi ohtu Põhja tn 7 maaüksusel paiknevatele ehitistele.

2) Jalgvärava asukoht.

Arutelu tulemusel:

1) Täiendatakse DP seletuskirja nii: Kinnistu haljastus lahendatakse eraldi haljastusprojektiga, mille käigus antakse olemasolevale kõrghaljastusele arboristi hinnang. Arboristi hinnang edastatakse pärast koostamist esimesel võimalusel Põhja tn 7 omanikule.

2) Jalgvärava asukoha küsimusel jäädakse seisukohale, et Põhja tn 7 sissesõidu esise lumetõrje tulem ei sega kallasraja juurdepääsu jalgvärava kasutamist, ning see vastuväide õhku ei jää.

3) Pärast paranduse sisseviimist saab detailplaneeringu esitada Rahandusministeeriumisse heakskiitmiseks.


Sulevi maaüksuse avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused

Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.02.2020-18.03.2020. Lisaks oli võimalik tänu eriolukorrale huvitatud isikutel esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kuni avaliku arutelu väljakuulutamise päevani (Haljala Vallavalitsuse 16.03.2020 kiri).

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati planeeringule 02.06.2020 seisuga üks. 09.03.2019 kirjaga number 7-1/29-24. Haljala Vallavalitsus esitas oma seisukohad ja selgitused 30.03.2020 kirjaga nr 7-1/29-29.

Ettepanekute esitajad ei olnud jätkuvalt nõus kallasraja kulgemise osas.

Avaliku arutelu käigu tulemusel:

1) Ligipääs kallasrajale muudetakse algusega sadama väravast sirgelt Pilliroo ja Ranniku mü nurka.

2) Alates Pilliroo maaüksuse piirist rajatakse kallasrajale 1 meetri kõrgune suunav aed kallasrajale.

3) Pärast paranduste sisseviimist saab planeeringu edastada Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks.

 

Uus tänava väikeelamurajooni detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Tervete tn 12 maaüksuse osas

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 16.06.2020 otsusega nr 149  tunnistati Uus tänava väikeelamurajooni detailplaneering (kehtestatud Haljala Vallavalitsuse  08.08.2007 korraldusega nr 240) osaliselt kehtetuks Tervete tn 12 maaüksuse (katastritunnusega 19002:003:0092) osas.