Varade publitseerija

« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (õhusaasteluba, OÜ Aaspere Agro)

Haljala Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühing Aaspere Agro (registrikood: 10549075; aadress: Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Aaspere küla, Tamme tee 1, 45302) poolt 11.02.2020 esitatud keskkonnaloa taotluse koos lubatud heitkoguste projektiga (registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS nr DM-108595 all). Keskkonnaluba taotletakse kuivatile, mis asub aadressil Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kärmu küla, Tööstuse (19001:001:0116) maaüksusel. 
 
Käitises paikneb üks heiteallikas, milleks on kuivati katla korsten. Ettevõttes toimub töö augustist kuni oktoobri lõpuni iga päev ööpäevaringselt. Kütusena kasutatakse vedeldatud maagaasi (LNG) 220 tonni aastas. 
 
Aasta jooksul lendub katla korstnast välisõhku järgmiseid saasetaineid: lämmastikdioksiid (0,45 t); süsinikdioksiid (666,609 t); süsinikmonooksiid (0,317 t); vääveldioksiid (0,005 t); lenduvad orgaanilised ühendid (0,021 t); tahked osakesed, summaarselt (0,005 t). Käitise heiteallikal pole püüdeseadmeid.
 
Osaühing Aaspere Agro kuivati vajab õhusaasteluba keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" (edaspidi määrus nr 67) kohaselt, sest põletusseadme nimisoojusvõimsus 5,2 MWth ületab määruses kehtestatud künnisvõimsuse.