Varade publitseerija

« Tagasi

Kõldu külas asuva Farmi kinnistu detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek

Haljala Vallavalitsus teatab, Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistu detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek toimub 22.10.2019 – 22.11.2019 tööpäeviti tööajal Haljala Vallavalitsuses (Mere tn 6, Võsu) ja teenuskeskuses Haljalas (Rakvere mnt 3, Haljala) ning valla kodulehel (https://www.haljala.ee/koldu-kula-farmi-dp). Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus detailplaneeringu kohta avaldada arvamust. Kirjalikud arvamused tuleb esitada Haljala Vallavalitsuse aadressil: Mere tn 6, Võsu, 45501 või e-maili teel: haljala@haljala.ee.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 26.11.2019 kell 11.00 Haljala valla teenuskeskuses Haljalas (Rakvere mnt 3, Haljala) II korruse saalis.

Planeeringuala hõlmab Haljala vallas Kõldu külas asuvat Farmi kinnistut (100% tootmismaa, kat. tunnus 19001:001:0277). Planeeringuala suurus on 12,03 ha. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on määrata Farmi kinnistule täiendav ehitusõigus robotlauda laiendamiseks ca 35% ulatuses ning teha üldplaneeringu muutmise ettepanek loomapidamishoone kuja vähendamiseks ja määrata sellest tulenevalt keskkonnatingimused.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt määratakse Farmi kinnistule ehitusõigus loomapidamishoonete kompleksi laiendamiseks. Krundi planeeritud detailplaneeringu sihtotstarve on 100% põllumajandusliku tootmishoonete ja rajatiste maa. Krundile on planeeringulahenduse kohaselt lubatud ehitada kokku 5 hoonet ja 7 rajatist. Hoonete suurim lubatud ehitusealune pindala on kokku kuni 15000m², rajatistel kuni 12000m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks on kuni 10m, rajatistel kuni 5m. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks üldplaneeringuga sätestatud loomapidamishoone kuja osas. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jääb lähim olemasolev elamu vähem kui 700 meetri kaugusele laiendatavast robotlaudast. Seoses sellega tehakse detailplaneeringuga ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks Haljala valla üldplaneeringu p.2.7 tabel 4 kujade osas. Kõldu veisefarmi juures paiknevatele olemasolevatele elamute (Lõokese, Paduri, Uustalu, Antsu, Tooma-Reinu, Sepa, Kesimetsa) suhtes sätestatakse 60 meetrine loomapidamiskuja.