Varade publitseerija

« Tagasi

Oü Valdepol õhusaasteloa eelnõu

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühingu VALDEPOL (registrikood: 10561857; aadress: Kivi tn 11, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 44312; edaspidi ka ettevõte) õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt), mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 20.09.2018 nr 15-2/18/15407 all.
 
Ettevõte taotleb tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Vanamõisa külas Vaate kinnistul (katastritunnus: 19002:001:0660) paikneva käitise heiteallikatele. Ettevõtte põhitegevusalaks ning tegevuseks, millele õhusaasteluba taotletakse on mööbliosade tootmine (EMTAK-kood: 31092). Tugitegevusena toodab ettevõtte tsentraalses katlamajas tootmisruumide ning värvimiskambri kütmiseks puidust ja puidujäätmetest soojust.
 
Ettevõtte tootmisprotsessi põhietappideks on materjali eeltöötlus (saagimine, lihvimine), pinnatöötlus (värvimine, lakkimine) ning mööbli montaaž. Käitises paikneb kokku kolm heiteallikat, milleks on puidukatla korsten (projektis tähistatud HA1), värvimiskambri ventilatsioonisüsteemi väljatõmbeava (HA2) ning tootmisruumi üldväljatõmbe tsüklonpuhasti (HA3). Ettevõtte katlamaja töötab aastas hinnanguliselt 1 400 tundi ning maksimaalseks tarbitavaks puidu ja puidujäätmete aastakoguseks on 100 tonni. Värvimiskambri tööaeg on hinnanguliselt 1 500 tundi aastas ning toodete viimistlemiseks tarbitakse aasta jooksul 3,665 tonni erinevaid kemikaale, mille summaarne lahustite sisaldus on 2,443 tonni.
 
Osaühing VALDEPOL vajab tegevuseks õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoksnõutav õhusaasteluba1" § 2, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab nimetatud määruse lisas toodud saasteainete heidete künniskoguseid. Ettevõtte tootmistegevuse käigus eraldub lenduvaid orgaanilisi ühendeid rohkem kui 0,5 tonni aastas ning seetõttu on ettevõtte tegevuseks nõutav õhusaasteluba.
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõule saab esitada Haljala vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile e-kirja teel kuldar.parn@haljala.ee kuni 31. oktoobrini.
 
Materjalidega saab tutvuda: